Andrzej Romańczuk informuje o trwających naborach wniosków w ARiMR

Andrzej Romańczuk, Dyrektor Lubelskiego Oddziału ARiMR, przypomina o kończącej się kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w ramach kampanii 2024. Bezsankcyjny termin na złożenie deklaracji upłynął 1 lipca – w lubelskim oddziale regionalnym ARiMR zarejestrowane w stosunku do roku poprzedniego jest blisko 97 % złożonych wniosków, pozostał jeszcze okres sankcyjny. Na wprowadzanie zmian w dokumentach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca br. Nabór potrwa jeszcze do 26 lipca, ale za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1%.

Dyrektor Romańczuk przypomina, że do 31 sierpnia br. ubiegający się o dopłaty mogą starać się o dwie nowe formy wsparcia: Płatność dla małych gospodarstw oraz Płatność do ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji.

Dla przypomnienia płatność dla małych gospodarstw może otrzymać rolnik, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 roku, wynosi nie więcej niż 5 ha. Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość w złotych kwoty 225 euro / ha powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów.

W przypadku płatności do Ekoschematu Grunty wyłączone w produkcji, tutaj warunkiem przyznania płatności jest wyłączenie z produkcji gruntów ornych, przy czym na gruntach tych obowiązuje zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin. Z zastrzeżeniem do powierzchni nie większej niż 4% powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Jako istotną kwestię należy dodać, iż płatność w ramach ekoschematu Grunty wyłączone z produkcji nie będzie przysługiwała do gruntów ugorowanych w ramach realizacji zobowiązań w zakresie Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 oraz zobowiązań w zakresie płatności ekologicznych PROW 2014-2020 i PS 2023-2027 z uwagi na możliwość uzyskania płatności do tych gruntów w ramach tych zobowiązań.

Dyrektor Romańczuk zachęca hodowców trzody chlewnej do skorzystania z kolejnej formy wsparcia jaką jest Bioasekuracja. W ramach pomocy krajowej do 26 lipca br. prowadzimy nabór wniosków dla hodowców świń, pomoc ma charakter pomocy de minimis.

Wsparcie jest dedykowane hodowcom trzody chlewnej, mogą oni ubiegać się o refundację poniesionych wydatków, refundacja jest o tyle korzystna, że obejmuje 100% wydatków. Na liście inwestycji, w przypadku których można liczyć na zwrot poniesionych kosztów, są:

  • zakup mat dezynfekcyjnych;
  • zakup sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych;
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego;
  • zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
  • przebudowa lub remont pomieszczeń w celu utrzymywania świń w gospodarstwie w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne (w przypadku gospodarstwa, w którym utrzymuje się średniorocznie nie więcej niż 50 sztuk świń).

Dyrektor Lubelskiego Oddziału informuje, że nadal dużym zainteresowaniem wśród młodych rolników cieszy się działanie premia dla młodych rolników nabór prowadzony będzie do 16 sierpnia br. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która:

  • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
  • ma numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpocznie uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
  • złoży biznesplan oraz zobowiąże się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Premie przyznaje się na rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Mogą to być inwestycje budowlane, zakup nieruchomości rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich, inwestycje w nasadzenia trwałe, zakup maszyn lub urządzeń rolniczych, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys.zł. Premia wypłacana jest w dwóch ratach:

I rata – 70% kwoty przyznanej pomocy – 140 tys. zł – wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty. II rata – 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł – po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Szczegółowe informacje nt. działań realizowanych przez ARiMR dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/arimr

Zachęcam Państwa do sięgania po fundusze, jakimi dysponuje ARiMR.

Andrzej Romańczuk
Dyrektor
Lubelskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR

Artykuł sponsorowany

News will be here