Dla starszych rekonwalescentów

Włodawski szpital znalazł się w gronie podmiotów, które dostały dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu na prowadzenie dziennego domu opieki medycznej dla osób powyżej 65. roku życia. Dom już działa, a oficjalne otwarcie w poniedziałek, 26 września.

 

– Uruchomienie Dziennego Domu Opieki Medycznej w strukturach SPZOZ we Włodawie pozwoliło rozszerzyć ofertę usług medycznych dla starszych osób po pobycie w szpitalu w regionie – informuje Teresa Szpilewicz, dyrektor szpitala. – Zapewni także kontynuację opieki medycznej dla seniorów po hospitalizacji w ramach dziennych pobytów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie skrócenie pobytu chorego w szpitalu i ograniczenie stresu związanego z hospitalizacją.
W trakcie dziennych pobytów w DDOM pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, rehabilitację oraz wsparcie innych specjalistów. Celem pobytu będzie przygotowanie pacjentów do samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.
Warto uściślić, że pacjentami DDOM mogą zostać osoby mające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zwłaszcza osoby bezpośrednio po hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga kontynuacji terapii, ale nie w warunkach szpitalnych. Ponadto osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu lecznictwa szpitalnego, ze skierowaniem do DDOM od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i uzyskaną oceną według skali Barthel 40-65 punktów. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest w szczególności do osób powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką POZ, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego. Wsparcie to kierowane jest także do opiekunów i rodzin sprawujących opiekę nad osobami korzystającymi ze świadczeń zdrowotnych w DDOM.
Ze wsparcia nie mogą korzystać osoby, które mają świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, a także osoby, w przypadku których podstawowym wskazaniem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie.
Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dom funkcjonuje przez cały rok w dni robocze od 4 do 8 godzin dziennie, a czas pobytu jest ustalany indywidualnie i musi się mieścić w granicach 30-120 dni roboczych w roku.
Szczegółowych informacji udziela kierownik Domu pod numerem tel. 513 799 316.(pk)