Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – obliczamy razem

Prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się w każdym nowym roku kalendarzowym. Jest to jeden z przywilejów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. To czas przeznaczony na odpoczynek i regenerację sił po okresie nieprzerwanej pracy. Przepisy wyraźnie nakazują odebrać go w naturze. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Sytuacja komplikuje się, kiedy umowa o pracę zostaje rozwiązana lub wygasła, a pracownik wciąż nie wykorzystał urlopu. Jakie mamy rozwiązania w tej sytuacji?

Co to jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest finansową rekompensatą, przysługującą każdemu pracownikowi, który żegnając się z dotychczasowym miejscem pracy, nie wykorzystał wszystkich dni urlopowych. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, nie może też przenieść go do przyszłego pracodawcy. Rozwiązaniem jest wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Prawo do takiego ekwiwalentu jest uregulowana prawnie w Kodeksie pracy.

Kiedy pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Każdy pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Nie ma znaczenia, jaka jest przyczyna i w jakim trybie (np. dyscyplinarnie) rozwiązany został stosunek pracy. W przypadku śmierci pracownika rekompensatę dostaje małżonek lub inne uprawnione do tego osoby. Wypłata ekwiwalentu powinna nastąpić w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, czyli w ostatnim dniu zatrudnienia. Informacje o wykorzystanym urlopie powinny znaleźć się w świadectwie pracy, które odbiera pracownik odchodząc z miejsca pracy.

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Zasady wyliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop obliczamy mnożąc liczbę godzin, które przysługują pracownikowi w ramach urlopu, przez kwotę jego wynagrodzenia – stawkę za 1 godzinę pracy. Jednak nie są to stałe dane, ponieważ co roku zmienia się ilość dni roboczych. Dodatkowo, do obliczeń potrzebna jest kwota przeciętnego wynagrodzenia pracownika, która składa się nie tylko ze stałej stawki miesięcznej, ale także z różnego rodzaju dodatków. Trzeba także pamiętać o uwzględnieniu odpowiedniej ilości godzin pracy i przysługujących dni urlopowych, w zależności od wymiaru czasu pracy osoby, której należy się ekwiwalent.

Współczynnik ekwiwalentu

Wyliczenia należy zacząć od tzw. współczynnika ekwiwalentu, do tego niezbędna jest liczba dni roboczych w danym roku. Co ciekawe, zawsze bierzemy pod uwagę bieżący rok kalendarzowy, nie ważne, czy obliczamy ekwiwalent za nie wykorzystany urlop z poprzedniego roku. Od wszystkich dni w roku odejmujemy liczbę dni wolnych od pracy, następnie uzyskaną różnicę dzielimy przez 12. Wynik tego działania stanowi współczynnik ekwiwalentu.

Podstawa wymiaru

Do kolejnych obliczeń potrzebna jest tzw. podstawa wymiaru, czyli wspomniane już wcześniej przeciętne wynagrodzenie danego pracownika, które składa się ze stawki miesięcznej (stałe składniki miesięcznego wynagrodzenia), składników zmiennych, które przysługują za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc (np. prowizje, wynagrodzenie za nadgodziny) oraz składników zmiennych, które przysługują za okresy dłuższe niż 1 miesiąc (premie kwartalne lub roczne).

Kwotę miesięcznego wynagrodzenia dzieli się przez współczynnik ekwiwalentu. Wynik z tego działania stanowi kwotę wynagrodzenia za jeden dzień pracy. Następnie wynagrodzenie za jeden dzień pracy dzieli się przez 8 godzin, co daje nam stawkę godzinową.

Ilość dni niewykorzystanego urlopu

Ostatnim etapem jest wyliczenie dni, za które należy się ekwiwalent. Dzieli się więc ilość dni urlopowych, które przysługują danemu pracownikowi za cały rok (przy pełnym etacie 20 lub 26 dni w zależności od staży pracy) przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik zaokrągla się w górę, na korzyść pracownika. Ostatnim działaniem jest przeliczenie niewykorzystanych urlopowych dni na godziny.

Do wyliczeń ekwiwalentu za niewykorzystany urlop mamy dzisiaj specjalne kalkulatory online, w zakładach pracy zajmują się tym działy kadr i księgowości. Należałoby jednak wiedzieć, skąd wzięły się poszczególne wartości i kwoty, aby móc wyłapać ewentualne niezgodności i zadbać o swoje sprawy. Aby dowiedzieć się więcej na temat ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, warto zajrzeć pod link https://www.nntfi.pl/finanse-po-godzinach/jak-wyliczyc-ekwiwalent-za-urlop. W przystępny sposób, krok po kroku można obliczyć swój ekwiwalent oraz dowiedzieć się wiele ciekawych i przydatnych informacji.

Artykuł sponsorowany