Lublin twórczy, aktywny i gościnny w nowej strategii miasta

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o pozycji miasta i sile przyciągania nowych mieszkańców i inwestorów jest oferowana przez nie jakość życia. Rozumiemy ją jako poczucie komfortu wynikającego z dobrych warunków mieszkaniowych, spełnienia zawodowego, dobrego stanu zdrowia, oraz czerpania satysfakcji ze spędzania wolnego czasu. Szczególną rolę w tym kontekście pełni kultura, sport i turystyka – obszary, które umiejętnie wykorzystywane i rozwijane mają ogromny wpływ na postrzeganie i wybór miasta jako przestrzeni do życia, rozwoju i realizowania ambicji i planów życiowych, prowadzenia biznesu oraz poznawania świata. Wizja przyszłości tych trzech współoddziałujących na siebie obszarów zajmuje szczególne miejsce w nowej strategii Lublina, opisującej rozwój miasta w najbliższej dekadzie.

Miasta, ze swoją energią, różnorodnością, ofertą pracy i edukacji, dziedzictwem kulturowym oraz ogromnymi możliwościami spędzania wolnego czasu, przyciągają najbardziej aktywnych i kreatywnych Są także siłą napędową gospodarki i postępu technologicznego, a także inkubatorami nowych idei zmieniających świat. Mimo łączących je podobieństw, każde miasto stanowi swoisty organizm z odrębną tożsamością i unikalnymi cechami oraz energią, tworząc ekosystem, którego najważniejszym celem jest stabilność oraz dobrostan mieszkańców.

Czynnikiem najczęściej wskazywanym w kontekście subiektywnego poczucia szczęścia i zadowolenia jest, poza dobrym stanem zdrowia, jakość i częstotliwość relacji społecznych, realizowanych w szkole, na uniwersytecie, w pracy a przede wszystkim wśród rodziny i przyjaciół. To dzięki interakcjom z innymi ludźmi czujemy się szczęśliwi i spełnieni. Miasta, zapewniając pożądaną anonimowość, są jednocześnie najlepszymi przestrzeniami dla budowania i pielęgnowania relacji społecznych

. Oferują bliskość, zagęszczenie, a nade wszystko dają dostęp do stale rozbudowywanego katalogu aktywności, jaki stwarza dobrze rozwinięta miejska kultura, sport i rekreacja. Możliwości wyboru poszerza dodatkowo naturalna otwartość i gościnność miast, postrzeganych powszechnie jako atrakcyjne destynacje turystyczne oraz ośrodki kształcenia. Miejska energia i twórczy potencjał w połączeniu z otwartością i gościnnością przyciąga i skraca czas adaptacji do nowego miejsca i warunków,  budując jego unikalny charakter.

Miasto przemysłów kultury

Kultura w nowej strategii jest traktowana jako ważny element tożsamości i wizerunku miasta, a jej rozwój oraz bogactwo oferty jest jednym z najsilniejszych atutów Lublina. Dbałość o kulturę przynosi wymierne zyski w postaci wzrostu kapitału intelektualnego, rozwoju gospodarczego oraz poprawy atrakcyjności miasta dla mieszkańców, inwestorów i turystów. W Lublinie kultura od lat jest traktowana jako narzędzie kreowania wizerunku miasta oraz integracji społecznej.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie różnorodnej oferty kulturalnej, uwzględniającej wartości istotne dla różnych wiekowo grup odbiorców oraz włączenie w działania kulturalne osób z utrudnionym dostępem, z niepełnosprawnościami oraz migrantów nie znających języka polskiego. Służyć temu ma szerokie wykorzystanie dostępnych narzędzi poprawiających standardy dostępności działań m.in. poprzez zastosowanie tekstu prostego, audio deskrypcji oraz tłumaczenia polski język migowy i języki obce. Ważnym odkryciem czasu pandemii jest potrzeba przestrzeni wspólnych – parków, skwerów, boisk, ścieżek biegowych i rowerowych, a obok nich społecznych przestrzeni umożliwiających realizację zainteresowań i pasji.

Dlatego tak ważny jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz poszerzanie dostępu do oferty kulturalnej oraz zwiększanie możliwości spędzania wolnego czasu w dzielnicach poprzez tworzenie nowych i rozwijanie oferty już istniejących domów kultury, miejsc aktywności lokalnej i bibliotek publicznych. Największym wyzwaniem przed jakim stoi lubelska kultura w najbliższych latach jest utrzymanie jej różnorodności i potencjału oraz aktywności twórczej wszystkich zaangażowanych.

Kluczową rolę w tym kontekście odgrywa umiejętne wykorzystanie potencjału środowisk twórczych i sektora kreatywnego w dążeniu do osiągnięcia przez Lublin pozycji jednego z najważniejszych ośrodków kulturalnych w tej części Europy. Dzięki kulturze Lublin staje się zauważalny z perspektywy geopolitycznej, wykorzystując potencjał kreatywny na potrzeby edukacyjne i promocyjne, wskutek czego czemu kultura staje się jedną z najistotniejszych sił napędowych konkurencyjności miasta. Cykliczne wydarzenia i kongresy i o randze międzynarodowej pozycjonują Lublin jako wiodące miejsce międzykulturowego dialogu Wschodu z Zachodem, Starej Europy z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Atrakcyjna oferta sportowa i szerokie możliwości spędzania wolnego czasu

Sport i rekreacja  są traktowane w nowej strategii miasta jako jedne z najważniejszych mechanizmów jego rozwoju, kształtując otoczenie społeczne i gospodarcze w takim samym stopniu, jak kultura, edukacja i turystyka. Aktywność sportowa to także bardzo ważny sposób spędzania wolnego czasu, a co za tym idzie punkt odniesienia dla oceny jakości życia w mieście.

Lubelski sport tworzą dyscypliny, drużyny sportowe o wieloletnich tradycjach, flagowe obiekty i znaczące wydarzenia sportowe, niezwykle ważne dla mieszkańców, które wzmacniają poczucie lokalnej dumy i stanowią bardzo istotny element tożsamości miasta o ogromnym potencjale wizerunkowym i promocyjnym. Dobrze rozwinięta infrastruktura rekreacyjna umożliwia aktywne spędzanie wolnego czasu Największym wyzwaniem w tej dekadzie jest zrównoważony rozwój różnych obszarów sportu, jego infrastruktury i wydarzeń, tworzenie dobrych warunków dla rozwoju sportu powszechnego i wyczynowego, wspieranie wychowania fizycznego oraz upowszechnianie aktywności fizycznej jako metody budowania potencjału zdrowotnego.

Dlatego tak istotna z jest stała modernizacja i rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, poszerzanie oferty oraz podniesienia jakości świadczonych usług ze szczególnym naciskiem na obiekty sportowe cieszące się największym zainteresowaniem wśród Lublinian. Sport i rekreacja to także bardzo ważny komponenty spędzania wolnego czasu, a co za tym idzie punkt odniesienia dla oceny jakości życia.

Regularne uprawianie sportu jest uznanym sposobem radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegania patologiom. Strategia, odpowiadając na potrzeby Lublinian, zakłada rozwój bazy sportowej służącej aktywności fizycznej na poziomie amatorskim, m.in.: ścieżek rowerowych, miękkich ścieżek do biegania przełajowego, siłowni, boisk, całorocznego lodowiska, basenów. Sport traktowany jest także jako narzędzie wychowawcze, a jego wartości edukacyjne przejawiają się w naturalny i niewymuszony sposób, poprzez zabawę i żywiołowy charakter aktywności fizycznej.

Dlatego jednym z kluczowych obszarów nowej strategii  jest rozwijanie programów sportowych i wykorzystanie narzędzi stymulujących wzrost liczby dzieci i młodzieży uprawiających sport oraz podnoszenie kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia. Ważną rolę w tym kontekście odgrywa wykorzystanie potencjału edukacyjno-sportowego lubelskiego sportu akademickiego.

Miasto rozpoznawalne turystycznie

Turystyka w nowej strategii miasta jest traktowana jako jedna z kluczowych branż sprzyjających rozwojowi miasta, stymulując gospodarkę poprzez przychody i podatki, tworząc miejsca pracy, przyciągając inwestycje. Turystyka buduje świadomość dziedzictwa i kultury lokalnej, a także wnosi wkład w tworzenie tolerancyjnego i gościnnego społeczeństwa.

Skutkiem wzrostu ruchu turystycznego jest pozytywna atmosfera, ożywienie i międzynarodowy klimat, jaki turystyka wnosi do miasta. Lublin posiada ogromny potencjał jako miejska destynacja turystyczna, a turystyka jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi budowy jego wizerunku w kraju i za granicą. Coraz większe znaczenie z perspektywy rozwoju miasta odgrywa turystyka biznesowa związana z rolą, jaką na przestrzeni ostatnich lat zaczęły odgrywać podróże służbowe oraz szkolenia i wyjazdy motywacyjne. Coraz ważniejszą rolę w krajobrazie gospodarczym miasta zaczyna odgrywać także turystyka medyczna, ściśle powiązana z dynamicznym rozwojem branży medycznej i usług prozdrowotnych w Lublinie i jego okolicach.

Dlatego tak istotną rolę w nowej strategii odgrywa stymulowanie rozwoju infrastruktury targowej, wystawienniczej i konferencyjnej oraz bazy hotelowej. W Lublinie ogromnym wyzwaniem jest koncentracja ruchu turystycznego wokół centrum miasta. Nowa strategia zakłada większe włączenie dzielnic oraz poszerzenie obszaru aktywności turystycznej o oś Lubartowska-Podzamcze-Zamojska-Dworzec Metropolitalny jako alternatywy dla koncentracji aktywności na linii zamek-Stare Miasto-deptak-Centrum Spotkania Kultur. Miasto, poprzez aktywną politykę alokacji działań

i aktywności do dzielnic, do Doliny Bystrzycy i nad Zalew Zemborzycki, powinno otwierać nowe obszary aktywności turystycznej. Uznanie turystyki za ważną siłę napędową rozwoju Lublina będzie wymagało jednakże konsekwentnej realizacji długoterminowej polityki, uważnego planowania i zintegrowanego zarządzania, uwzględniającego złożone realia turystyki z jej możliwymi uciążliwościami dla mieszkańców.

Oznacza to min. wypracowanie metodyki zbierania danych oraz wdrożenie systemu stałego i kompleksowego monitorowania oferty i ruchu turystycznego oraz ich wpływu na lokalną gospodarkę. By sprostać potrzebom, wymaganiom i oczekiwaniom społeczności lublinian i odwiedzających, miasto będzie się musiało nieustannie adaptować i przekształcać, aktywnie reagując na pojawiające się problemy. Rozwój rozmaitych gałęzi turystyki oraz przemysłu spotkań niesie ze sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. By zminimalizować te ostatnie, należy dążyć do zachowania równowagi rozwoju ruchu turystycznego, przedkładając jakość nad ilość, mając stale na uwadze komfort życia mieszkańców.

Michał Furmanek

Autor jest członkiem zespołu zadaniowego zarządzającego projektem „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030” oraz zespołu autorskiego odpowiedzialnego za opracowanie i redakcję „Strategii Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030”.

Materiał partnera

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here