Odszkodowanie za zmianę planu a aport nieruchomości

Jeśli na skutek wprowadzenia przez gminę do planu miejscowego pewnych zmian wartość nieruchomości spada to jej właściciel może wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie z tego tytułu. Co w sytuacji, gdy działka po zmianie planu, a przed złożeniem pozwu, została wniesiona jako aport do spółki?

Podstawa prawna

Zgodnie z treścią art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeśli konsekwencją uchwalenia lub wprowadzenia zmian do już istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości (lub nawet z jakiejś jej części) w dotychczasowy lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem zostało zupełnie uniemożliwione lub rzeczywiście utrudnione albo w razie zbycia –  wartość danej nieruchomości maleje, to jej właściciel może oczekiwać, że gmina wypłaci na jego rzecz odszkodowanie za poniesioną szkodę lub też dokona wykupu całej nieruchomość lub jej część. Roszczenia można zgłaszać nie później niż po upływie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo uchwalone w nim zmiany stały się obowiązujące – przypomina Bartosz Antos.

Działki wniesione aportem

Co w sytuacji, gdy nieruchomość została wniesiona jako aport do spółki po zmianie albo uchwaleniu planu, ale jeszcze przed złożeniem pozwu? Kto w takiej sytuacji uznany zostanie za właściciela nieruchomości, czyli komu przysługiwać będzie odszkodowanie z tytułu spadku wartości działki? Jak pokazuje praktyka – m.in. kluczowy dla rozpatrywanej tu sprawy wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2015 r., sygnatura akt: II CSK 653/14 –  odszkodowania może domagać się zarówno właściciel nieruchomości w chwili zmiany planu, jak również nowy właściciel w chwili wydawania wyroku.  Zgodnie z orzecznictwem SN, jeśli o przyznaniu odszkodowania decyduje gmina należy być właścicielem działki w tym momencie. W sytuacji, gdy sprawa rozpatrywana jest przez sąd – trzeba być właścicielem w chwili wydawania wyroku.