Ożywić Lubartowską i dawne Podzamcze

Lublin został laureatem konkursu Ministerstwa Rozwoju na „Modelową Rewitalizację Miast”. O ministerialne wsparcie ubiegało się 230 miejscowości. Dotacje trafią do 20 z nich.
– Panie Prezydencie, to spore wyróżnienie dla Lublina!
– Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin: Ta dotacja jest dla nas realnym wsparciem przy opracowaniu modelowego projektu rewitalizacji obszaru ulicy Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie. Zakłada ożywienie gospodarcze tego obszaru, dzięki zintegrowanej poprawie zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i stanu zabudowy zabytkowej. Aktywizacja gospodarcza, społeczna i kulturowa mieszkańców, a także wzmocnienie bezpieczeństwa na tym terenie, to główne zadania. Kierunki działań projektu skupione są między innymi na poprawie jakości życia, demarginalizacji grup społecznych, poprawie jakości i dostępności do przestrzeni publicznych oraz usług. Ten projekt jest uzupełnieniem realizowanego przez nasze miasto „Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

– Jakie wsparcie w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” otrzyma miasto?
– Rządowe dofinansowanie projektu wynosi 1,2 mln złotych, czyli 90% jego wartości. Całkowita wartość programu to 1,4 mln złotych. W ramach tej kwoty blisko 50 tysięcy może zostać przeznaczone na działania inwestycyjne w przestrzeni publicznej. Wstępne plany zakładają prace przy zieleni, zakup i realizację nasadzeń. Działaniami projektu zostanie objęty obszar o powierzchni około 14 ha w ścisłym centrum miasta. Pamiętajmy, że to przestrzeń niezwykle atrakcyjna pod względem turystycznym – część wchodząca i sąsiadująca z Pomnikiem Historii, oraz kulturalnym, gdzie organizowane są jarmarki, koncerty i podobne imprezy.

– W ubiegłych latach planowano i realizowano już projekty inwestycyjne na infrastrukturze należącej do gminy Lublin!
– To prawda, ich realizacja wpłynęła głównie na wygląd przestrzeni i atrakcyjność Starego Miasta, lecz nie osiągnęliśmy satysfakcjonujących nas wyników rewitalizacyjnych. Nasze doświadczenia, jak też innych miast polskich, na przykład Sopotu, czy europejskich, pokazują, że do tych działań potrzebne jest zaangażowanie kapitału prywatnego. Przedsiębiorstwa posiadające zdolności inwestycyjne mogą wesprzeć procesy rewitalizacyjne, jeśli miasto zapewni przedsiębiorcom możliwości rozwoju.

– Kto może liczyć na wsparcie w ramach projektu „Modelowa Rewitalizacja Miast”?
– Przede wszystkim firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które w największym stopniu przyczyniają się do aktywizacji lokalnej społeczności. W celu zachowania funkcji tego obszaru miasta zależy nam na wspieraniu tradycyjnych usług, takich jak krawiectwo czy też szewskich, a także i kreatywnych, na przykład tradycyjnych, jak rękodzieło, ale i wykorzystujących nowe technologie w projektowaniu. Okolice ulicy Ruskiej to z kolei tradycyjny targ kwiatowo-warzywny, na którym okoliczni rolnicy sprzedają płody rolne. Zachowanie tych funkcji w warunkach zapewnienia bezpieczeństwa: przeciwdziałanie kolizjom i potrąceniom drogowym, kradzieżom, wyłudzeniom itp. przełamie stereotypy tego miejsca. Animacja mieszkańców – sąsiadów – zacieśni więzi społeczne i tożsamość lokalną. Wszystkie te spodziewane efekty wpłyną na atrakcyjność obszaru i jego ożywienie gospodarcze, które będzie skutkowało ożywieniem społecznym i kulturalnym, a co za tym idzie, inwestycyjnym w lepszą jakość przestrzeni.

– Jak przedsiębiorcy mogą przystąpić do projektu?
– Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie proszę o kontakt z zespołem odpowiadającym za jego realizację w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych. Więcej informacji można uzyskać także pod adresem: www.facebook.com/ModelowaRewitalizacjaLublina/.
Przedsiębiorcy o programie mogą dowiedzieć się także podczas warsztatów informacyjnych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się pod koniec września w siedzibie Centrum Interwencji Kryzysowej przy ulicy Probostwo 6A. Podczas warsztatów udało nam się uzyskać wiele cennych informacji, które zostaną wykorzystane w planowanych działaniach rewitalizacyjnych. Ogłoszenia o konkursach odbywających się w ramach projektu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin. W ubiegłą środę, 28 września, ogłosiliśmy między innymi konkurs na „Opracowanie szczegółowej diagnozy struktury ruchu pieszego na obszarze ul. Lubartowskiej i terenie dawnego Podzamcza w Lublinie: w obrębie dworca PKS przy ulicy Tysiąclecia oraz targowisk przy ulicy Tysiąclecia i Ruskiej”. Termin składania dokumentów mija 5 października. Wkrótce kolejne konkursy.

– Wypracowane rozwiązania w przypadku rewitalizacji ul. Lubartowskiej i Podzamcza w przyszłości będzie można rozszerzyć również na inne, potrzebujące takiej pomocy obszary miasta?
– Jak najbardziej. Przygotowane w ramach projektu opracowania i analizy dodatkowo posłużą nam przy staraniach o dotacje z funduszy unijnych na działania stricte inwestycyjne.

– Dziękuję za rozmowę.
Krzysztof Basiński