Strona musi wiedzieć o przesłuchaniu świadków

 

Jeśli organ nie zawiadomi strony o miejscu i terminie przesłuchiwania świadków, stanowi to przesłankę do wznowienia postępowania.

 Zgodnie z art. 79. kodeksu postępowania administracyjnego strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać stosowne wyjaśnienia. Organ administracji publicznej zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania przywołanego przepisu w dokładnie tej formie. Przykładowo zebranie pisemnych oświadczeń od świadków nie może posłużyć jako substytut ich przesłuchania – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Takie przeprowadzenie dowodu z przesłuchań, co do zasady uznane zostanie za niezgodne z prawem.

Strona w postępowaniu musi zostać zawiadomiona o planowanym terminie i miejscu przesłuchiwania świadków. Wiąże się to z zagwarantowanym stronie prawem do zadawania dodatkowych pytań, a w konsekwencji weryfikowania uzyskiwanych w ten sposób informacji. Jeśli strona nie zostanie powiadomiona to może wnosić o wznowienie postepowania, ponieważ – zgodnie z art. 145 § 1 pkt 4 kodeksu postepowania administracyjnego – strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który w danej sprawie wydał decyzję w pierwszej instancji. Na złożenie takiego podania przysługuje stronie termin jednego miesiąca – liczy się go od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania.

Saveinvest Sp. z o. o.