W trosce o jakość biznesu

Przedsiębiorcy, eksperci ekonomiczni i samorządowcy obradowali podczas konferencji zorganizowanej w ramach jubileuszu 25-lecia Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Odbyła się też dyskusja na temat stanu polskiej gospodarki. Spotkanie miało miejsce 22 września 2016 w salach Zamku Lubelskiego
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Lubelska Fundacja Rozwoju jest jedną z największych na Lubelszczyźnie instytucji, która wspiera rozwój gospodarczy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Inspirowała powstanie wielu instytucji i inicjatyw wspierających lubelski biznes. Należą do nich m.in. Targi Wschodnie, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Inkubator Przedsiębiorczości w Puławach oraz Port Lotniczy Lublin. Spośród inicjatyw warto wymienić Program „Gmina Przyjazna Inwestorowi”, Wschodnią Sieć Aniołów Biznesów, Lubelski Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Business Innovation Centre (BIC), służące integracji sektora MSP ze środowiskiem akademickim i jednostkami naukowo-badawczymi skupionymi w lubelskich uczelniach.
Praktyczne spojrzenie na ten jubileusz wykazał wiceminister rozwoju regionalnego Jerzy Kwieciński. Przedstawił on działania zespołu rządowego szykującego zmiany w prawie dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Mówił m.in. o tak zwanej Konstytucji Biznesu, czyli projekcie ustawy, która ma ułatwić działalność przedsiębiorcom. Przewiduje, że te udogodnienia mogą wejść w życie już w przyszłym roku.
W trakcie uroczystości wojewoda Przemysław Czarnek, marszałek województwa Sławomir Sosnowski i prezydent Lublina Krzysztof Żuk wręczyli pracownikom LFR państwowe i lokalne odznaczenia za wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Wyzwania do 2030 r.

„Przedsiębiorczość i rozwój regionalny – Wyzwania 2030”– pod takim hasłem eksperci gospodarczy, m.in. prof. Robert Gwiazdowski (Centrum Adama Smitha) i prof. Marek Kozak (Uniwersytet Warszawski) oraz europoseł Krzysztof Hetman dyskutowali nad potencjałem Lubelszczyzny i uwarunkowaniach biznesowych naszego województwa.
Z debaty tej wynika, że Lubelszczyzna i Lublin coraz lepiej dbają o działających na tym terenie przedsiębiorców, że takie instytucje jak LFR najlepiej umieją rozwijać ich skrzydła. Dowodem na to są rodzimi przedsiębiorcy MSP – ci skorzystali z aktywności Fundacji najwięcej, zwłaszcza we wczesnym etapie rozwoju. By jednak polscy biznesmeni mogli być konkurencyjni na światowym rynku, muszą stawiać na innowacyjność. Pomóc ma w tym rządowy „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – mówili ekonomiści.
– Dużym wyzwaniem dla biznesu będą lata 20. tego wieku, kiedy skończą się fundusze strukturalne UE – wyznał w dyskusji prof. dr hab. Andrzej Kidyba, prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju. – Programy, którymi dotąd zarządzaliśmy jako regionalna instytucja finansująca, dały przedsiębiorcom aż 1 mld 300 mln zł. Z tego ponad 1,1 mld zł dotacji i ponad 2,8 tys. pożyczek dla przedsiębiorców na kwotę ok. 195 mln zł udzieliła Lubelska Fundacja Rozwoju w trakcie swojej działalności – podsumowuje prezes. – Od lat też jesteśmy w strukturach Enterprise Europe Network, które kojarzą przedsiębiorców i organizują misje handlowe.

Jest co podsumowywać

Lubelska Fundacja Rozwoju – utworzona we wrześniu 1991 z inicjatywy struktur zaangażowanych w rozwój gospodarczy województwa lubelskiego – jest jedną z najdłużej działających agencji rozwoju regionalnego w Europie Środkowej, jedną z pierwszych instytucji tego typu w Polsce. Do grona jej fundatorów należeli m.in.: wojewoda lubelski reprezentujący skarb państwa, Gmina-Miasto Lublin, Bank Depozytowo-Kredytowy SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Bank Przemysłowo-Handlowy SA, Bank Rozwoju Eksportu SA, Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie oraz Fundacja Gospodarcza w Gdyni.
Jako pierwszy tego typu podmiot w województwie FRL postawiła sobie za cel efektywne wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, pomaganie przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia biznesu i samorządom lokalnym.
– Od początku oferujemy przedsiębiorcom najlepsze instrumenty wsparcia dostępne w Europie, takie jak: kojarzenie przedsiębiorców, szkolenia, doradztwo, poręczenia kredytowe, gwarancje, pożyczki, venture capital, program Business Angels, dotacje w ramach funduszy UE – wylicza prof. Kidyba. – We współpracy z samorządami lokalnymi została utworzona również, precedensowa w skali Polski sieć Agencji Rozwoju Lokalnego – lokalnych instytucji, dzięki którym przedsiębiorcy regionu mają możliwość skorzystania z pomocy w miejscu zamieszkania. Dzięki temu wsparciu przedsiębiorcy z Lubelskiego mogą stale podnosić swój innowacyjny potencjał oraz poziom konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Wiodąca rola w województwie

…przypada Lubelskiej Fundacji Rozwoju w sferze nowatorskich wzorców rozwiązywania problemów w doskonaleniu przedsiębiorczości. Przez 25 lat działalności pozyskała i wdrożyła ponad 250 projektów pomocowych. Przyczyniła się tym do budowy silnej gospodarki o wysokiej konkurencyjności, opartej na zróżnicowaniu branż oraz aktywności sektora MŚP.
Jednym z najważniejszych projektów wdrażanych przez LFR, który wywarł duży wpływ na rozwój gospodarczy województwa, także na sam rozwój Fundacji, był Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości z lat 1995-99. Projekt, finansowany przez brytyjski Fundusz Know-How, pozwolił wzmocnić oraz rozbudować istniejącą wówczas ofertę usług dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także wprowadzić całkiem nowe instrumenty finansowe i doradcze.
– Potwierdzeniem wiodącej pozycji Fundacji w regionie jest fakt, że od 2001 r. sprawuje funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) i to przez kolejne edycje programu Phare, poprzez wdrażanie Funduszy Strukturalnych UE w okresie 2004-06 (np. Sektorowe Programy Operacyjne: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Rozwój Zasobów Ludzkich i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) aż po Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-13 – wylicza Kidyba.
Fundacja wychodzi naprzeciw potrzebom biznesu wynikającym z globalizacji gospodarki i coraz wyższego poziomu konkurencyjnośc, dlatego ułatwia dostęp do kapitału z zewnątrz. Przykładem takiego wsparcia jest Fundusz Pożyczkowy LFR oraz Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o. – ich zadaniem jest finansowe wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Liczby – mocna strona LFR

Wspieranie przedsiębiorczości, zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju firm, miało postać organizowania szkoleń. W 6 tys. szkoleń wzięło udział 82 tys. osób. W bezpośrednich spotkaniach biznesowych uczestniczyło ponad 400 przedsiębiorców, a w innych wydarzeniach lokalnych i regionalnych ponad 10 tys. osób. Udzielono ponad 5,5 tys. odpowiedzi na konkretne zapytania biznesowe. LFR świadczyła też bezpłatne usługi informacyjne dla ponad 11 tys. przedsiębiorców.
Gdy chodzi o instrumenty finansowe, w sumie udzielono tu 2250 poręczeń na kwotę 0,5 mld zł, co pozwoliło na uzyskanie przez przedsiębiorców kredytów na poziomie 1 mld zł. Działalność funduszu pożyczkowego zaowocowała przyznaniem firmom 2800 pożyczek na kwotę 195 mln zł. W obu przypadkach „wypadkowość”, czyli liczba sytuacji, gdy gwarant musiał za kogoś zapłacić, bo podmiot nie wywiązał się z umowy, jest na poziomie 0,1%. Tak znakomita skuteczność w odzyskiwaniu środków pozwala utrzymywać się instytucji w obecnym stanie posiadania.
Lubelska Fundacja Rozwoju czynnie działa w krajowych i międzynarodowych organizacjach oraz stowarzyszeniach. Wysoką jakość świadczonych przez nią usług potwierdza certyfikat jakości ISO 9001, który posiada od 2001 roku.
Zwieńczeniem wydawniczym jubileuszu jest publikacja „25 lat dla regionu: doświadczenia Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako Agencji Rozwoju Regionalnego”.
Marek Rybołowicz