W Kamieniu radzili w nowej sali

Rada Gminy Kamień zebrała się na sesji w odnowionej sali posiedzeń w urzędzie gminy. Radni dołożyli do kilku przedsięwzięć i usłyszeli o najbliższych planach inwestycyjnych.

Jedna z uchwał podjęta przez radnych na sesji Rady Gminy Kamień dotyczyła zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku w związku z nowelizacją przepisów w tym zakresie. Chodziło o wprowadzenie w regulaminie zapisów odnośnie wymaganej w gminie Kamień częstotliwości opróżniania szamb i wybierania osadu z przydomowej oczyszczalni ścieków. W pierwszym przypadku mieszkańcy muszą o to zadbać nie rzadziej niż raz na pół roku, w drugim zgodnie z instrukcją danej instalacji, ale też nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Radni uchwalili zmiany budżetowe, omówione przez Irenę Jagiełło, skarbnik gminy Kamień. Do bieżącego utrzymania dróg dołożono 60 tys. zł, 40 tys. zł do przebudowy oczyszczalni ścieków, a 42 tys. zł przeznaczono na zadanie zwane „rowerem gminnym”. Po przetargach okazało się, że należy też dołożyć 720 tys. zł do przebudowy byłego ośrodka zdrowia w Kamieniu, w którym powstanie gminne centrum kultury (najniższa oferta opiewała na 3,1 mln zł, a gmina zaplanowała na ten cel 2,5 mln zł). Z kolei aż 810 tys. zł „zdjęto” z przebudowy drogi w Kolonii Kamień, bo po przetargu okazało się, że zadanie to będzie tańsze niż urzędnicy się tego spodziewali.

Podpisana umowa opiewa na niewiele ponad 3 mln zł, prace ziemne już się rozpoczęły, a cała inwestycja ma się zakończyć w ciągu 11 miesięcy. Zmiany budżetowe zakładały też przeznaczenie 28 tys. zł na przebudowę dachu świetlicy w Pławanicach i 200 tys. zł na renowację boiska w tej wsi. Kolejne 339 tys. zł, w tym 101 tys. zł dotacji, przeznaczono na przebudowę szlaku rowerowego.

To zadanie, na które podpisano już umowę, a obejmuje ono przebudowę szlaków rowerowych w gminie Kamień wraz z budową budynku sanitarno-gospodarczego przy zbiorniku w Natalinie. Powstaną tam toalety dla plażowiczów, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt ten zakłada też dwa witacze przy wjeździe do gminy Kamień. Dotację na ten cel pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a było to możliwe dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania „Ziemi Chełmskiej”.

Podczas sesji wójt Stocki poinformował też o równiarce, która poprawi stan gminnych dróg, a potrzeby w tym zakresie mogą zgłaszać sołtysi. Przypomniał też, że trwa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie, a zadanie to zakłada wymianę wszystkich lamp na energooszczędne. Inwestycja zakończyć ma się do 12 lipca br.

Radni przyjęli też uchwałę wyrażając zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i wdrażania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło, na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku”. Wysłuchali też i przyjęli sprawozdania: z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu za 2022 rok; z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026; z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kamień na lata 2021-2023. (mo)