Windykacja należności na drodze sądowej. Krótki poradnik.

Każdy przedsiębiorca może trafić na partnera biznesowego, który przestanie płacić zaciągniętych u nas zobowiązań. Pierwszym krokiem do odzyskania pieniędzy jest polubowne porozumienie się z kontrahentem. Jednak zdarza się, że takie działania nie przynoszą założonego skutku. Wysyłanie do dłużnika wezwań do zapłaty, informowanie o zamiarze podjęcia kolejnych kroków oraz konsekwencjach niespłacania długu nie pomaga? Jeśli nie uda nam się zawrzeć odpowiedniej ugody polubownie, wtedy ostatecznością jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Sprawdź, jak skutecznie odzyskać pieniądze!

Kosztami sądowymi zostanie obciążony dłużnik!

Windykacja sądowo-egzekucyjna jest jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji. Skierowanie spraw y na drogę sądową pozwol i nam na uzyskanie prawomocnego wyroku, który umożliwi podjęcie dalszych kroków, czyli zwrócenie się do komornika. Sięgnięcie po kroki prawne pozwoli na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Przedsiębiorcy niechętnie decydują się na postępowanie sądowe z kilku powodów. Po pierwsze, obawiają się wysokich kosztów sprawy, a po drugie uczestnictwa w rozprawach w odległych miastach czy zerwania współpracy z kontrahentem . Wierzyciel nie powinien obawiać s ię wysokich kosztów sądowych, ponieważ w większości przypadkach obciążony jest nimi dłużnik. – Zdecydujmy się na rozpoczęcie działań zmierzających do odzyskaniu zobo wiązań w momencie, kiedy zauważymy brak woli zapłaty ze strony kontrahenta. Zaznaczmy, że im starszy dług, tym trudniej go odzyskać. Postępowanie sądowe rozpoczynamy zawsze po wyrażeniu pisemnej zgody wierzyciela w formie pełnomocnictwa procesowego. Sprawy przed sądem najczęściej prowadzone są w trybie upominawczym lub nakazowym – mówi specjalista z Kancelarii AIF. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej https://www.aif.com.pl/windykacja/ . Prawomocne orzeczenie sądu umożliwia wierzycielowi dochodzenie roszczenia na drodze egzekucji komorn iczej. Dzięki temu prowadzący rozmowy z dłużnikiem zajmuje wyraźnie mocniejszą pozycję. Celem windykacji przedegzekucyjnej jest wyjasnienie naszemu kontrahentowi dalszych konsekwencji nieregulowania zobowiązań. Dopiero, jeśli zawarcie porozumienia nie będzie możliwe, sprawa zostaje przekazana, po konsulta cji z wierzycielem, na drogę postępowania egzekucyjnego.

Postaw na specjalistów, którzy zajmą się Twoją sprawą!

Orzecze nie sądowe powinno skutkować wystąpieniem wierzyciela o nadanie wyrokowi lub nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. W przypadku, gdy dłużnik nie odwoła się, należy udać się do odpowiedniego komornika sądowego, który zajmie się wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Windykacja należności nie jest łatwa. Jeśli ktoś nie posiada wiedzy prawniczej, to może mieć problem z zebraniem odpowiednich dokumentów niezbędnych, aby skierować sprawę o odzyskanie długu na drogę sądową. Trzeba przede wszystkim odpowiednio sformułować pozew. Dlatego warto postawić na specjalistów, którzy kompleksowo i profesjonalnie zajmą się naszą sprawą

Materiał reklamowy