Chełm – Włodawa do rewitalizacji

(9 lipca) Na parkingu przed włodawskim ratuszem aż osiem samorządów podpisało porozumienia w sprawie planów rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w samej Włodawie w ramach programu Kolej+.

Spotkanie rozpoczął Jarosław Stawiarski – marszałek województwa lubelskiego, który przywitał gości. Po chwili gości witał także Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. Głos zabrali następnie wicepremier Jacek Sasin oraz zastępca dyrektora Biura Ministra Infrastruktury Tomasz Gontarz. Ten ostatni omówił Program Kolej+ oraz możliwości modernizacji połączenia Chełm – Włodawa w ramach Programu Kolej+. W planach jest przedłużenie o 7,5 km linii kolejowej z Orchówka do centrum Włodawy. Ma przebiegać na południe od Orchówka, na zachód od ul. Waligóry we Włodawie aż do wstępnej lokalizacji niedaleko kościoła przy rondzie.

Na koniec podpisano porozumienie w sprawie planów rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa wraz poprawą dostępności transportu kolejowego w mieście Włodawa przez jednostki samorządu terytorialnego. Następnie parafowano list intencyjny.

Podpisane porozumienie jest bardzo ogólne i zawiera jeden mało konkretny akapit: Strony postanawiają współdziałać w przygotowaniu formularza zgłoszenia projektu zgodnie z Wytycznymi Naboru Projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, przygotowanymi przez instytucję organizującą nabór tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rządowy Program „Kolej Plus”, proponuje m.in. rewitalizację linii kolejowej nr 81. Może być to jedno z dwudziestu przedsięwzięć, dzięki którym ma zostać ograniczone wykluczenie komunikacyjne poprzez przywrócenie lokalnych połączeń kolejowych. PKP Polskie Linie Kolejowe oszacowały wartość projektu na 230 mln zł.

Linia kolejowa nr 81 Chełm – Włodawa położona jest we wschodniej części województwa lubelskiego na terenie powiatów: chełmskich (grodzkiego i ziemskiego) oraz włodawskiego. Trasa o długości ok. 45 km przecina tereny gmin: Chełm, Ruda Huta, Wola Uhruska i Włodawa. Obecnie na trasie znajduje się 10 przystanków osobowych. Nie licząc Chełma, największe obsługiwane miejscowości to Ruda Huta, Orchówek, Uhrusk i Wola Uhruska. Ponadto na trasie znajdują się przystanki (Majdan Stuleński, Okuninka Białe, Sobibór, Stulno), będące dobrym „punktem wypadowym” na szlaki piesze i turystyczne, prowadzące w pobliskie lasy, jeziora i nad rzekę Bug. Stacja końcowa znajduje się ok. 4 km od centrum Włodawy.

Linia kolejowa jest czynna. Są tam realizowane przewozy towarowe oraz sezonowe połączenia pasażerskie. Od reaktywacji trasy pociągi Przewozów Regionalnych kursują przez kilkanaście letnich i jesiennych weekendów w roku. W soboty i niedziele uruchomione są dwie pary pociągów. Układ połączeń jest taki, aby na stacji Chełm były zapewnione dogodne przesiadki na pociągi w/z kierunku Lublina.

Położona na terenach przygranicznych linia kolejowa znajduje się w niezadowalającym stanie technicznym. Świadczy o tym czas przejazdu między Chełmem a Włodawą, który w 2019 r. wynosił niespełna 80 minut. Z drugiej jednak strony staraniem PKP PLK w ostatnich latach wyremontowano kilka obiektów inżynieryjnych oraz wybudowano 3 nowe przystanki (Ruda-Huta, Majdan Stuleński i Okuninka Białe). Na znacznym odcinku usunięto pasy roślinności przy torze, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo przewozów – przed laty zdarzały się przypadki najechania pojazdu na powalone drzewa.

Należy zauważyć, że rozwojem trasy są zainteresowane władze różnych szczebli samorządu. Największa szansa upatrywana jest w uruchomieniu kolejowego przejścia granicznego w Orchówku, gdzie do 1939 r. linia Chełm – Brześć przecinała Bug. Przedsięwzięcie zostało wpisane do dokumentów o charakterze planistycznym i strategicznym. Bardziej ambitnym pomysłem była budowa nowej linii szerokotorowej. Pomysłodawcy wskazywali, że obok odbudowy mostu i rozbudowy stacji granicznej, należy wybudować nową linię z Włodawy do Chełma i dalej pod Zamość, aby połączyć ją z infrastrukturą spółki PKP LHS.

W ostatnich miesiącach pojawiła się nowa nadzieja dla linii nr 81. Została ona wymieniona w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej. – Program Kolej+ przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego dzięki możliwości uzupełniania sieci kolejowej o nowe połączenia, które przede wszystkim zapewnią pasażerom dostęp do komunikacji międzywojewódzkiej. Zadania inwestycyjne będą mogły być sfinansowane w maksymalnie 85% ze środków Programu (dotyczy wydatków kwalifikujących się do wsparcia w ramach Programu), a w min. 15% ze środków samorządowych.

Dotychczas nie ustalono docelowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych omawianej linii. Będą one znane po przeprowadzeniu prac studialnych. Zakres rewitalizacji linii Chełm – Włodawa w ramach ciągu Włodawa – Lublin nie jest jeszcze znany. W przyjętej przez rząd uchwale oszacowano koszt realizacji projektu na 230 mln zł. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here