Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies w serwisie internetowym www.nowytydzien.pl

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Medialna ITM Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Bramowej 6, 20-111 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000254180. Kontakt z administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@nowytydzien.pl
 2. Dane osobowe podawane przez Państwa za pośrednictwem zarządzanej przez Administratora strony internetowej oraz w trakcie prowadzonej z Administratorem korespondencji i za pośrednictwem formularzy udostępnianych przez Administratora są traktowane jako poufne i nie są dostępne dla osób nieuprawnionych.
 3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Administrator zbiera Państwa dane osobowe dla oznaczonych zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakim są przetwarzane.
 6. Za Państwa zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych oraz w celu świadczenia usług przez Administratora.
 7. Administrator przetwarza takie Państwa dane osobowe, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres do korespondencji.
 8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityka prywatności, przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora.
 9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Administratorowi przysługuje prawo do przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub rozwiązaniu umowy wyłącznie w zakresie potrzebnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy prawa krajowego lub unijnego obligują do tego Administratora danych osobowych.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 14. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich zostały one przeznaczone.
 15. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniecie Państwo powiadomieni drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Państwa.

Objaśnienia dotyczące polityki prywatności

W odniesieniu do Polityki prywatności, w szczególności pkt 9, podaję następujące objaśnienia użytych w niej zwrotów oraz zawartych w niej rozwiązań:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – należy przez to rozumieć określone w art. 15 RODO uprawnienie osoby, której dane dotyczą do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy jej dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak jest to taka osoba jest również uprawniona do uzyskania informacji dotyczących:
 • celów przetwarzania;
 • kategorii odnośnych danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

W zakresie prawa dostępu do danych osobowych należy również pamiętać o tym, że osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Uzyskanie tych danych osobowych powinno być dla tejże osoby nieodpłatne, przy czym dopuszcza się możliwość pobrania odpowiedniej opłaty administracyjnej w przypadku wydawania kolejnych kopii danych osobowych osoby, która zgłosiła wskazane żądanie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zgłosiła się o ich uzyskanie drogę elektroniczną i nie zastrzegła inaczej w treści swojego żądania to dopuszcza się przekazanie jej danych osobowych drogą elektroniczną.

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez prawo osoby, której dane osobowe dotyczą do sprostowania jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Administrator może jednak odmówić spełnienia wskazanego żądania, jeżeli wykaże, że nie jest w stanie zidentyfikować danych osobowych, które mają być sprostowane lub uzupełnione.
 2. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – określone w art. 17 RODO uprawnienie osoby, której dane osobowe dotyczą do usunięcia na jej żądanie danych osobowych jej dotyczących. Ponadto, Administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych danej osoby, jeżeli:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, a obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku dalszego ich przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w przepisach prawa, którym podlega administrator;
 • W przypadku, kiedy dane osobowe, które mają zostać usunięte, zostały już upublicznione konieczne jest również zawiadomienie wszystkich podmiotów, które przetwarzają te dane osobowe o konieczności ich usunięcia. Obowiązek usunięcia takich danych osobowych jest wyłączone w wypadku, gdy jest to niezbędne:
 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie ze wskazanym uprawnieniem osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo to realizuje się poprzez ograniczenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania. W takiej sytuacji dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie:
 • za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, kiedy:

 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane osobowe dotyczą.
 1. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – polega na tym, że osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania zaprzestania dalszego przetwarzania jej danych osobowych. W razie wniesienia sprzeciwu, administrator nie może już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane osobowe dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie danych o osobie, której dane osobowe dotyczą.

W przypadku usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych należy pamiętać o zawiadomieniu osoby, która skorzystała z jednego ze wskazanych praw w odniesieniu do swoich danych osobowych o zawiadomieniu jej o usunięciu, sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawo przenoszenia danych osobowych – prawo to przyznaje osobie, której dane osobowe dotyczą, prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe. Prawo to znajduje zastosowanie wyłącznie, jeżeli przetwarzania odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych nie może jednocześnie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Prawo do przenoszenia danych nie znajdzie zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.