Jak Ci się żyje i co chciał(a)byś zmienić w Świdniku?

Ponad 76% świdniczan dobrze lub raczej dobrze żyje się w Świdniku, a ponad 58% nie chciałoby się przeprowadzić do innej gminy. Świdniczanie wskazują również, że władze miasta za priorytet powinny postawić sobie rozwój gospodarczy i zachęcanie do prowadzenia działalności gospodarczej (tak uważa ponad 66% badanych), poprawę komunikacji i obsługi mieszkańców przez urząd (ok. 65%) oraz uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego czasu (54%), a dodatkowe środki finansowe powinno się inwestować w pierwszej kolejności w poprawę infrastruktury drogowej (60%), parkingów i ścieżek rowerowych. Tak wynika z ogólnopolskiego badania ankietowego, w którym wzięli udział również Czytelnicy „Nowego Tygodnia”.

W badaniu, oprócz pytań o poziom zadowolenia mieszkańców z obecnego miejsca zamieszkania (50,0% respondentów ze Świdnika odpowiedziało, że jest raczej zadowolonych, 26,55%, że zdecydowanie zadowolonych, 2,9 raczej niezadowolonych, 17,6% zdecydowanie niezadowolonych) oraz ewentualnych planów przeprowadzki (20,6% odpowiedzi „zdecydowanie nie”, 38,2% „raczej nie”, 17,6% „zdecydowanie tak”, 11,8% „raczej tak”, 11,8% „trudno powiedzieć”, pytano również:

  1. Czy mieszkańcy interesują się tym, co dzieje się w ich miejscowości? Tu „Zdecydowanie tak” i „raczej tak” odpowiedziało w sumie 94,1% respondentów ze Świdnika)
  2. Jakimi kryteriami kierują się wybierając miejsce zamieszkania? Najważniejsze dla świdniczan, to: bliskość rodziny (40% wskazań), bezpieczeństwo oraz bliskość szkoły/przedszkola, a dopiero na czwartym miejscu, ze wskaźnikiem 35%, znalazła się możliwość znalezienia pracy. Najmniej istotne przy wyborze miejsca zamieszkania były dla respondentów ze Świdnika: pozytywne opinie o gminie, prestiż okolicy oraz…możliwość znalezienia pracy, co jako „w ogóle nieważne” wskazało blisko 40% badanych.
  3. Jak oceniają poszczególne obszary funkcjonowania gminy? Najgorzej świdniczanie ocenili komunikację zbiorową, którą negatywnie postrzega ponad 55% badanych, rynek pracy – również ponad 55% badanych, funkcjonowanie administracji publicznej – według 40% badanych działa ona „źle” lub „bardzo źle” oraz usługi medyczne, które negatywnie ocenia ok. 37% respondentów. W przypadku komunikacji samochodowej przeważały oceny pozytywne – „bardzo dobrze” lub „dobrze” oceniła ją ponad połowa respondentów. Pozytywne oceny dominowały też w obszarze bezpieczeństwa, edukacji i środowiska.
  4. W jakim kierunku powinna rozwijać się ich gmina? Tu respondenci jako najważniejsze kierunki rozwoju wskazali: silna gospodarka i zachęcanie do prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej (ponad 66% odpowiedzi), sprawny i szybki transport zbiorowy, dostęp do Internetu, sprawna obsługa w urzędzie (ok. 65% odpowiedzi) oraz uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego casu (ponad 50% odpowiedzi)
  5. Jakie inwestycje powinny być realizowane z dodatkowych środków w pierwszej kolejności? Tu zdecydowanie na pierwszym miejscu znalazły się drogi i chodniki (ponad 60% wskazań), parkingi i miejsca postojowe (ponad 42%) oraz ścieżki rowerowe (40%).

Badanie ankietowe zostało przeprowadzonego na ogólnopolskiej próbie 7153 respondentów. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców na temat stopnia ich zadowolenia z warunków życia oraz oczekiwanych przez nich kierunków rozwoju. Badaniem objęci zostali Czytelnicy i Czytelniczki 58 gazet lokalnych, w tym gazet zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych, które jest partnerem projektu „InForMe 2.0 – działania informacyjne w zakresie promocji Polityki Spójności w polskich mediach lokalnych” realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach konkursu 2018CE16BAT042 „Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here