Lubelska Karta Miejska po roku

Minął rok od wdrożenia przez miasto systemu, który umożliwia korzystanie z szerokiego katalogu ulg i zniżek na miejskie usługi oraz produkty. Oferuje je już 50 partnerów projektu, a z Lubelskiej Karty Miejskiej korzysta już ponad 22,5 tys. lublinian. LKM jest zapisywana na dotychczas funkcjonującej imiennej Karcie Biletu Elektronicznego.

Pierwszym krokiem do wprowadzenia i realizacji programu Lubelska Karta Miejska było podjęcie 28 lutego 2020 przez Radę Miasta Lublin uchwały w tej sprawie. Uruchomienie programu i rozpoczęcie przyjmowania wniosków o nadanie znacznika LKM nastąpiło 31 lipca ubiegłego roku. Efekty funkcjonowania Karty przez ostatnich 12 miesięcy to blisko 23 tys. nadanych znaczników i udzielanie rabatów w wysokości od 5 do 25%. W 2020 r. nadano ponad 17,7 tys. znaczników, a w tym roku – kolejnych blisko 5 tys.

Posiadanie Lubelskiej Karty Miejskiej umożliwia liczne ulgi w takich dziedzinach, jak kultura, sport i rekreacja, oświata, zdrowie, handel i gastronomia. Posiadacze Karty mogą również korzystać z tańszych biletów komunikacji miejskiej. Program LKM stanowi pierwszy element nowego systemu: Biletu Elektronicznego Komunikacji Aglomeracyjnej, w ramach, którego obowiązują nowoczesne – niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej – rozwiązania i metody pobierania opłat. – Mamy kolejny miejski program premiujący mieszkańców, którzy płacą podatki w Lublinie i przyczyniają się w ten sposób do wzrostu dochodów miasta, do jego rozwoju. Zachęcam osoby uprawnione, które jeszcze nie zdecydowały się na uzyskanie znacznika, by złożyły wniosek wraz z wymaganymi dokumentami – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. Inwestycji i Rozwoju. I wskazuje na działającą już od kilku lat loterię „Rozlicz PIT w Lublinie”.Karta nie posiada fizycznego, graficznego znacznika wskazującego na korzystanie z Programu. Informacja o tym jest „zaszyta” wewnątrz Karty w formie elektronicznego identyfikatora. Lubelska Karta Miejska jest nadawana bezpłatnie, na czas określony. Jeśli wniosek został złożony do 30 kwietnia br., będzie ona ważna do końca przyszłego roku.

Nabór wniosków do LKM

Ten trwa nieprzerwanie. Mogą do niego przystąpić obywatele, którzy rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania na terenie Lublina. Również ci, którzy deklarują w zeznaniu podatkowym, jako miejsce zamieszkania Gminę Lublin bez względu na to, czy osiągają dochód. Podobnie jak osoby, które rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i podają, jako miejsce zamieszkania Gminę Lublin. Ale z programu mogą korzystać także mieszkańcy Lublina, którzy nie osiągają dochodów opodatkowanych, a są objęci działaniami społecznymi prowadzonymi przez Miasto. Do programu zostały włączone dzieci tych osób do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki do 26. roku życia. Ponadto dzieci i młodzież przebywające w miejskich placówkach pieczy zastępczej lub rodzinnej. Te w wieku do 6 lat mają prawo korzystać z systemu zniżek i ulg w ramach programu LKM swoich rodzicowi albo opiekunów prawnych.

Wnioski o nadanie Karty są przyjmowane w punktach obsługi ZTM oraz w funkcjonujących Biurach Obsługi Mieszkańców: przy ul. Wieniawskiej, Filaretów, Szaserów, Kleeberga i Wolskiej – czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.15.

W przypadku osób, które posiadają już Kartę Biletu Elektronicznego (KBE) wystarczy złożyć wniosek o nadanie Lubelskiej Karty Miejskiej. Natomiast dla osób zainteresowanych programem, a nieposiadających KBE, pierwszym krokiem jest wnioskowanie o tę kartę biletu, a następnie złożenie już właściwego wniosku o zakodowanie na niej Lubelskiej Karty Miejskiej.Na potrzeby programu funkcjonuje dedykowana strona internetowa www.lubika.lublin.eu, na której dostępne są niezbędne dokumenty, regulamin Lubelskiej Karty Miejskiej, najczęściej zadawane pytania oraz wszelkie ważne informacje. LKM pozornie tylko łatwo jest założyć.

Praktyczne informacje

Przy składaniu wniosku konieczne jest okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz – zależnie od posiadanego uprawnienia do wydania LKM – dokumentu potwierdzającego takie uprawnienie. Dla większości mieszkańców dokumentem potwierdzającym uprawnienie do wydania LKM jest pierwsza strona zeznania podatkowego za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania we właściwym dla Gminy Lublin Urzędzie Skarbowym. Może to być także Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, przy czym numer na UPO musi być zgodny z numerem wygenerowanym na złożonym dokumencie PIT. Należy pamiętać by okazać pierwszą stronę zeznania podatkowego złożonego do Urzędu Skarbowego, a nie informacji od pracodawcy o dochodach osiągniętych w danym roku, a więc nie PIT-11 ani PIT-40. Warto też zadbać by mieć potwierdzenie rozliczenia PIT. Szczególnie dotyczy to osób, które pozostawiają rozliczenie pracodawcy lub ZUS. Na platformie Twój e-PIT można samodzielnie wygenerować potwierdzenie rozliczenia podatku. Można to zrobić do 30 kwietnia, czyli terminu rozliczenia PIT za poprzedni rok.

Przy składaniu wniosku konieczne jest fizycznie posiadanie Kart Biletu Elektronicznego osób, dla których ma być nadana LKM. W przypadku składania wniosku dla innej osoby, konieczne jest posiadanie upoważnienia od wnioskodawcy oraz przedstawienie pierwszej strony jego zeznania podatkowego wraz z potwierdzeniem złożenia zeznania oraz posiadanie Karty Biletu Elektronicznego tej osoby, której ma być nadana LKM.

W przypadku emerytów, którzy nie pracują dodatkowo, a posiadają tylko PIT-40, potrzebne jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Kwestia przedłożenia zaświadczenia z US dotyczy również pozostałych osób, które z jakiś powodów nie mogą okazać PIT i potwierdzenia jego złożenia. W przypadku osób do 26. roku życia, które uczą się, są studentami i nie rozliczają się samodzielnie, uprawniony rodzic musi posiadać Kartę Biletu Elektronicznego dziecka oraz legitymację szkolną lub studencką do wglądu.

W przypadku innego nazwiska dziecka niż rodzica, który wnioskuje o przyznanie LKM dla dziecka, konieczny jest akt urodzenia do wglądu. W przypadku osiągania dochodów z prowadzenia gospodarstwa rolnego – należy przedstawić aktualną decyzję ustalającą wysokość podatku rolnego. W razie korzystania ze świadczeń MOPR potrzebne jest zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące o korzystaniu z tych świadczeń.

Marek Rybołowicz