Naprawić zjazd

Właściciel Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Pod Wiatrakiem” w Natalinie twierdzi, że podczas robót odwodniających uszkodzono wjazd na jego posesję. Domaga się od urzędników naprawy, ale ci odmawiają.

W piśmie do Marszałka Województwa Lubelskiego właściciel Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Pod Wiatrakiem” w Natalinie zwrócił się z prośbą o interwencję dotyczącą nieprawidłowo, jego zdaniem, wykonanych prac podczas przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej Chełm-Hrubieszów na teren jego posesji. Zjazd znajduje się w pasie drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej i zdaniem właściciela ośrodka przez lata był bezpieczny, odpowiednio szeroki.

W piśmie czytamy: „…Gmina Kamień w celu odwodnienia jezdni i pobocza, wykopała wzdłuż szosy rów melioracyjny głębokości 2,5 metra, którego wcześniej nie było. Podczas prac zdewastowany został istniejący od lat, 5-metrowej szerokości wjazd na moją posesję. Wykopano w nim rów, ułożono uszkodzoną plastikową rurę przepustową, którą następnie zasypano. Okazało się, że rura jest za krótka, podłoże nie zostało należycie zagęszczone. Słabej jakości podbudowa spowodowała, że wjazd obecnie ma 3 metry szerokości, jest niestabilny, a obsypujące się pobocza stanowią zagrożenie dla osób i pojazdów…”.

Właściciel ośrodka zwraca uwagę, że prac nie nadzorował Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wjazd nie został doprowadzony do stanu pierwotnego. Pisze też, że zgłaszał sprawę zarówno do gminy Kamień, jak i do ZDW, ale problem nie został rozwiązany. Właściciel posesji mówi, że musi zapewnić gościom bezpieczny wjazd do ośrodka, a w tej sytuacji to niemożliwe: „…Upływający czas oraz negatywne podejście Urzędu Gminy Kamień oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie sprawiły, że zwracam się do Pana Marszałka mając nadzieję, że pozytywnie odniesie się do mojej prośby, wskaże instytucję odpowiedzialną za błędy i zobliguje do naprawy wjazdu…”.

Odpowiedź, która niedawno dotarła do właściciela ośrodka rozgoryczyła go jeszcze bardziej: „Wykonanie zjazdu publicznego, o którym pisze Pan w swoim wystąpieniu, koniecznego do prowadzenia Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego, wymaga wykonania dodatkowych prac, które nie leżą w kompetencji zarządcy drogi wojewódzkiej”. O wyjaśnienia w tej sprawie oraz informację, co w takiej sytuacji powinien zrobić właściciel ośrodka poprosiliśmy w Biurze Prasowym Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Nawiązał on m.in. do prac związanych z budową chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 Chełm Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa w m. Kamień”.

– W ramach tej inwestycji przedmiotowy zjazd został wykonany jako zjazd indywidualny o szerokości jezdni czterech metrów – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. – Zakres prac związanych z budową chodnika obejmował między innymi wykonanie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdów w obrębie pobocza drogi i nie obejmował wykonania konstrukcji zjazdów nad rowem odwadniającym. Prace związane z budową chodnika wykonane zostały zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie budowlanym przekazanym do realizacji przez Gminę Kamień i nie spowodowały pogorszenia warunków zjazdu na posesję.

Z korespondencji z Panem Łydzińskim (właściciel ośrodka – przyp. red.) wynika, że na terenie działki prowadzona jest działalność gospodarcza, tj. ośrodek rekreacyjny „Pod Wiatrakiem”. Dlatego też zgodnie z § 78 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) istniejący zjazd indywidualny nie spełnia warunków technicznych dotyczących zjazdów publicznych. W związku z powyższym właściciel lub użytkownik nieruchomości zobowiązany jest do przebudowy istniejącego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny, po uprzednim złożeniu do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie wniosku o wydanie warunków technicznych na jego przebudowę.

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, informuje, że mieszkańcy wsi Natalin w ramach posiadanych środków finansowych z funduszu sołeckiego w 2012 roku zgłosili zadanie odmulenia rowów wzdłuż ciągów komunikacyjnych w celu odnowienia jezdni i poboczy.

– Prace zostały wykonane przy drogach gminnych jak również przy drodze wojewódzkiej w uzgodnieniu z Zarządem Dróg wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie – informuje wójt Stocki. – Prace zostały wykonane prawidłowo pod nadzorem Rady Sołeckiej wsi Natalin.

Minęło już osiem lat, dlaczego Pan Łydziński dopiero teraz to zgłasza? W 2018 r. wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowości Natalin ponad działką Pana Łydzińskiego wybudowany został chodnik. W ramach powyższej inwestycji nie była planowana przebudowa zjazdów prywatnych. Informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy „O drogach publicznych” (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późn. zm.) utrzymanie zjazdów ze znajdującymi się pod nimi przepustami należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. (t)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here