O co walczy Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie?

W ostatnim okresie pojawiły się w lokalnej prasie informacje dotyczące zmian w sieci szkół w mieście Chełm w związku z wprowadzaną reformą oświaty. Jedną z planowanych zmian jest utworzenie na bazie Gimnazjum nr 6 w Chełmie Szkoły Podstawowej nr 11. Pracownicy, rodzice i wielu sympatyków Gimnazjum uważa, że tak dobra i prestiżowa szkoła jaką jest Gimnazjum nr 6 powinna zostać przekształcona w samodzielną Szkołę Podstawową nr 6
i mieć szansę na dalszy rozwój z zachowaniem dotychczasowego dorobku edukacyjnego, wychowawczego i historycznego. Pracownicy szkoły wystosowali petycję, którą w chwili obecnej podpisało już ponad 2000 mieszkańców miasta Chełma i najbliższych okolic, której treść jest następująca:

My, pracownicy Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w Chełmie, zaniepokojeni pojawiającymi się informacjami prasowymi o planach likwidacji naszej placówki, wyrażamy stanowczy protest wobec braku informacji ze strony władz Miasta Chełm na temat intencji i zasadności planowanych zmian w systemie szkół naszego miasta. Nie chcemy, aby tak istotne decyzje dotyczące nie tylko naszych miejsc pracy, ale i miejsca kształcenia młodzieży stanowiącej przyszłość miasta Chełm, zapadały w gronie kilkuosobowej grupy. Chcielibyśmy, aby na podobieństwo innych ośrodków miejskich, odbywały się one z udziałem zainteresowanych. Protestujemy przeciwko likwidacji naszej szkoły i oczekujemy przekształcenia Gimnazjum nr 6 w Chełmie im. Sybiraków w samodzielną placówkę – Szkołę Podstawową nr 6.
„Szóstka” od 55 lat jest ważnym punktem na mapie oświatowej Chełma,
a działające od 17 lat gimnazjum osiąga od wielu lat znaczące sukcesy w nauczaniu, potwierdzone najwyższymi wśród publicznych placówek wynikami egzaminów zewnętrznych w mieście, gminie, powiecie i województwie.
Każdego roku nasi uczniowie stanowią najliczniejszą reprezentację laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie zdobyli 8 tytułów laureata i 10 tytułów finalisty, w roku 2014/15- 6 tytułów laureata, 7 finalistów, w roku szkolnym 2013/14 – 6 tytułów laureata, 5 finalisty. To najlepszy wynik wśród chełmskich szkół. Ponadto możemy się również poszczycić znaczącą liczbą stypendystów Prezydenta Miasta Chełm. Wyniki sportowe naszych uczniów zapewniły Gimnazjum nr 6 (na łączną grupę ponad 500 gimnazjów w województwie lubelskim), a tym samym i miastu Chełm, III miejsce w województwie we współzawodnictwie sportowym. Dzięki współpracy z Klubem Sportowym Tempo gimnazjum otrzymało status Siatkarskiego Ośrodka Sportu – jedynego w mieście i jednego z pięciu w województwie.
„Szóstka” jest szkołą, która stwarza możliwość rozwoju uczniom o różnym poziomie potrzeb i zainteresowań. Od wielu lat w naszym gimnazjum organizujemy co najmniej 21 oddziałów klasowych, a średni stan liczebny naszej szkoły od 5 lat wynosi ponad 600 uczniów. Organizowane są w niej liczne zajęcia dodatkowe zarówno wyrównujące wiedzę, jak i rozwijające uzdolnienia. Nasi uczniowie realizują zajęcia nauki pływania, rozwijają swoje talenty na zajęciach z ceramiki, teatru, w profesjonalnym zespole muzycznym, chórze. Corocznie realizujemy wiele ciekawych projektów edukacyjnych i profilaktycznych, prowadzimy szkolny wolontariat, itp.
Od ponad 9 lat podejmujemy wiele przedsięwzięć i innowacji pedagogicznych, które, zgodnie z założeniami nowej reformy, mają dopiero stać się standardem w polskich szkołach. W skali miasta, tylko w naszej szkole, prowadzone są oddziały dwujęzyczne, a uczniowie mogą zdobywać na bazie szkoły certyfikat Uniwersytetu Cambridge. Tradycją stała się współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie w ramach prowadzonych klas akademickich z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką oraz biologią, chemią i zajęciami laboratoryjnymi na bazie PWSZ.
Proces wychowawczy w szkole i skuteczność kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich potwierdzają uzyskane w formie wyróżnień: order Pro Memoria za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Złota Odznaka Honorowa Sybiraka. Działając na rzecz społeczności lokalnej, zainicjowaliśmy wpisujące się w kalendarz lokalny: Chełmski Marsz Pamięci i sadzenie Dębów Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasi uczniowie od 2006 roku uczestniczą w Ogólnopolskim Marszu Żywego Sybiru oraz współpracują ze środowiskiem żołnierzy WIN, NSZ i Sybirakami, opiekując się ich sztandarami. Od 2004 roku prowadzą działania zmierzające do digitalizacji historii mówionej poprzez spotkania ze świadkami historii, transkrypcje i zapisy filmowe.
Nasza szkoła to miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi. W ostatnim czasie zaszczycili nas swoją obecnością między innymi: mistrz olimpijski Andrzej Supron, Paweł Fajdek, artysta Rafał Brzozowski, dziennikarz Krzysztof Ziemiec.
Wskazywane sukcesy nie przyszły z dnia na dzień, są efektem naszych wieloletnich starań, doświadczeń i wypracowanych metod pracy z uczniami, dlatego czujemy wielkie zaniepokojenie i rozgoryczenie, że nasz wspólny wysiłek miałby zostać zaprzepaszczony, a nasze działania zmarginalizowane. Proponowane, jak wynika
z artykułów prasowych, włączenie tj. podporządkowanie nas organizacyjne do innej placówki, jest powodem przedstawionego przez nas stanowiska.
Nasza społeczność to obecnie miejsce codziennej pracy 86 pracowników i blisko 600 uczniów, z których ponad 300 (51,4%) stanowią uczniowie spoza naszego obwodu z terenu miasta Chełm oraz około 90 uczniów (14,23%) z terenu innych gmin. Popularność naszej szkoły związana jest przede wszystkim z jakością świadczonych tu usług edukacyjnych, atmosferą, poczuciem bezpieczeństwa oraz możliwościami rozwijania wielu umiejętności. Nasza szkoła, jedyna w Chełmie została sklasyfikowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną jako „szkoła sukcesu”, czyli osiągająca bardzo wysokie wyniki
i wysoką efektywność nauczania jednocześnie w przedmiotach humanistycznych i przyrodniczych. Warunki lokalowe i baza szkoły są jej kolejnymi atutami, będącymi efektem świadomego planowania i dobrego zarządzania. Przykładem na to są niskie,
w porównaniu z innymi placówkami, koszty utrzymania szkoły, które nie zwiększają się, mimo rosnących cen za energię, wodę i ścieki. Szkoła jest cyklicznie doposażana ze środków pozabudżetowych i są to kwoty rzędu od 10 do prawie 30 tys. złotych rocznie. Przy ogromnym wsparciu Rady Rodziców, a także dzięki pozyskiwaniu środków z różnorodnych projektów oraz darowizn, każdego roku baza szkoły jest ubogacana i unowocześniania (o sprzęt komputerowy, rzutniki multimedialne, rolety okienne, sprzęt sportowy, wyposażenie pracowni chemicznej, księgozbiór biblioteki szkolnej, itp.). Dzięki temu warunki dla uczniów są bardzo przyjazne i stwarzają szanse na wykorzystanie różnorodnych metod pracy.
W naszej ocenie aktualnie odmawia się prawa samodzielnego funkcjonowania placówce, która dotychczas była stawiana innym w mieście i nie tylko, za wzór w zakresie edukacji, wychowania i zarządzania. Było to związane z ponoszeniem przez osoby tu pracujące wielkiego wkładu i zaangażowania społecznego, aby wypracować jakość, która służyła i miastu, i społeczeństwu. To dorobek wielu lat pracy, którego po prostu nie wolno zaprzepaścić.W związku z tym pomijanie możliwości samodzielnego funkcjonowania naszej szkoły poprzez jej przekształcenie w samodzielną Szkołę Podstawową nr 6, odbierane jest przez nas jako zdeprecjonowanie dotychczasowego wysiłku i zasług dla naszego miasta. Postarajmy się zachować więc to, co w naszej ofercie jest dobre i przynosi wymierne efekty w pracy z uczniami. Prosimy, by poprzez decyzje dorosłych nie zostały ograniczone możliwości rozwoju młodego pokolenia, którego jako szkoła staraliśmy się przez lata być gwarantem. Nasza kadra to ludzie otwarci, z pasją i nastawieni na ciągły rozwój. Jesteśmy gotowi do zmian, mamy wykształcenie, kwalifikacje i potencjał, aby tworzyć szkołę na miarę XXI wieku. Wielu z obecnie zatrudnionych nauczycieli ma doświadczenie w pracy na wszystkich etapach edukacyjnych. Pragniemy ponadto przypomnieć, iż Gimnazjum nr 6 powstało właśnie na bazie Szkoły Podstawowej nr 6, w której wielu z nas pracowała.
Szkoła to nie tylko budynek. Szkoła to organizacja i społeczność, którą współtworzą pracownicy, uczniowie, ich rodzice, a także społeczność lokalna. Tworzenie dobrego klimatu pracy jednostki i jej tradycji to proces wieloletni, który łatwo zniweczyć jedną decyzją. W naszej ocenie byłoby to nie tylko przekreśleniem wieloletniej historii, która dla wielu mieszkańców miasta jest ciągle żywa i bliska. Staramy się zrozumieć konieczność podejmowania czasami bardzo trudnych decyzji związanych z wprowadzaną reformą edukacji, jednak podkreślamy również, że to nie jej zapisy nakazują władzom miasta podjęcie kroków polegających na włączeniu nas w strukturę innej jednostki.
W związku z tym wnioskujemy o przekształcenie zgodne z art. 129 ust.1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe Gimnazjum nr 6 im. Sybiraków w samodzielną placówkę – Szkołę Podstawową nr 6. Wieloletnie doświadczenie kadry nauczycieli, dotychczasowe osiągnięcia uczniów, wdrażane rozwiązania nowatorskie w nauczaniu dają w naszej ocenie podstawę do samodzielnego funkcjonowania jednostki.