Sąd o maszt

Przed Wojewódzkim Sądem Apelacyjnym w Lublinie zapadł nieprawomocny wyrok w sprawie masztu telefonii w Sielcu. Jest korzystny dla stron sprzeciwiających się tej inwestycji. Co nie zmienia faktu, że maszt działa. – Postępowania toczące się w sprawie inwestycji mają na obecnym etapie jedynie charakter administracyjny i nie mają wpływu na możliwość świadczenia usług przez stację bazową operatora sieci PLAY znajdującą się w Sielcu – mówi przedstawiciel inwestora.

Mieszkańcy gminy Leśniowice dopytywali, czy maszt telefonii w Sielcu działa i może działać w sytuacji, gdy wciąż toczą się w tej sprawie postępowania odwoławcze. Rzecznik wojewody lubelskiego informował wtedy, że zgodnie z prawem o postępowaniu przed sądem administracyjnym wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Przedstawiciele inwestora – spółki P4 również tłumaczyli, że stacja bazowa w Sielcu została uruchomiona komercyjnie w maju ub.r. w oparciu o stosowne zgody i pozwolenia. Przeciwnicy inwestycji konsekwentnie wykorzystują jednak ścieżkę odwoławczą.

Ostatnio zapadło korzystne dla nich orzeczenie. Jak informuje rzecznik prasowy wojewody lubelskiego jeszcze nie jest ono prawomocne. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 28 października 2020 roku uchylił decyzję wojewody lubelskiego (z 21 listopada 2019 r.), utrzymującą w mocy decyzję starosty chełmskiego (z 24 września 2019 r.) o udzieleniu pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Sielcu.

– Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu pierwszej instancji akta administracyjne sprawy są zwracane organowi administracji publicznej wraz z odpisem orzeczenia o stwierdzeniu jego prawomocności – informuje Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego. – Termin do załatwienia sprawy przez organ administracji określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi. W związku z powyższym sprawie zostanie nadany bieg po uprawomocnieniu się wyroku sądu i zwrocie akt sprawy do LUW przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Jan Pilewski, przedstawiciel spółki P4, mówi, że postępowania toczące się na obecnym etapie nie mają wpływu na możliwość świadczenia usług przez stację bazową.

– Stacja bazowa znajdująca się w Sielcu uzyskała prawomocne pozwolenie na budowę, na podstawie którego została zbudowana – informuje J. Pilewski. – W konsekwencji po spełnieniu rygorystycznych wymogów określonych przez szereg aktów prawnych otrzymała pozwolenie na użytkowanie.

Na podstawie posiadanych obecnie prawomocnych decyzji i zgód inwestycja została uruchomiona komercyjnie i świadczy najwyższej jakości usługi telefonii i internetu mobilnego tysiącom mieszkańców znajdujących się na co dzień w jej zasięgu oraz wszystkim naszym klientom będącym w tranzycie. Jakiekolwiek postępowania toczące się w sprawie inwestycji mają na obecnym etapie jedynie charakter administracyjny i nie mają wpływu na możliwość świadczenia usług przez stację bazową operatora sieci PLAY znajdującą się w Sielcu. (mo)