Ambitne plany Gorzkowa

Gmina Gorzków przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji. Dzięki dokumentowi samorząd będzie mógł ubiegać się o dotacje, np. na dalsze zagospodarowanie terenów wokół zbiornika, remonty dróg, poprawę infrastruktury sportowej czy walkę z bezrobociem.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Gorzków znalazło się miejsce na sześć podstawowych, planowanych w najbliższych latach przedsięwzięć. Pierwsze to: zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. W ramach inwestycji, która może pochłonąć 1,1 mln zł, ma powstać ciąg pieszych wokół zbiornika, pomosty, wyspy, altany, a także stanowiska dla wędkarzy. Władze Gorzkowa chcą, by do końca 2020 r. wokół zalewu zrobiło się ciekawiej. Gmina liczy, że dzięki tej inwestycji mieszkańcy będą mieli gdzie wypoczywać, w Gorzkowie pojawią się też turyści. Drugie z planowanych przez samorząd przedsięwzięć to poprawa stanu lokalnej infrastruktury (wodociągowej, drogowej wokół rynku w Gorzkowie, budowa parkingów). Inwestycje te mają kosztować ok. 700 tys. zł. Trzecia na liście priorytetowych projektów jest renowacja remizo-świetlicy przy ul. Partyzantów w Gorzkowie (1,3 mln zł, inwestycję zaplanowano na lata 2018-2023). Czwarte przedsięwzięcie to poprawa infrastruktury sportowej (modernizacja boiska przy ul. Cichej, budowa boiska przy ul. Partyzantów, organizacja imprez sportowych) – lata 2017-2023, koszt – 700 tys. zł). Piąte – „Aktywizacja zawodowa” (organizacja szkoleń, staży dla długotrwale bezrobotnych), lata 2017-2023, koszt – 1 mln zł. Ostatnim podstawowym przedsięwzięciem, jakie znalazło w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gorzkowa, jest „Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” (pośrednictwo pracy, staże, wsparcie psychologiczne), koszt – 500 tys. zł, lata 2017-2023). (kg)