Biomed wychodzi na prostą

Biomed-Lublin realizuje program naprawczy, który ma umożliwić firmie dalszy rozwój w sektorze biotechnologicznym. 15 lipca br. spółka zawarła z firmą I.M.A. porozumienie o rozliczeniu stanu inwestycji i zobowiązań objętych kontraktem o wartości 7 mln euro.

Zaledwie pięć dni wcześniej sąd zatwierdził uzgodnienia układowe, jakie lubelski producent leków zaproponował zgromadzeniu wierzycieli. Dzięki temu już w I połowie sierpnia, po uprawomocnieniu układu, spółka mogłaby rozpocząć spłatę kolejnych zobowiązań.
Ugoda z I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. dotyczy rozliczenia zakupu linii technologicznych do produkcji preparatów krwiopochodnych. W myśl przyjętych ustaleń kwoty zapłacone przez Biomed na rzecz IMA zostaną zaliczone na poczet wykonanej części umowy, Biomed zaś stanie się właścicielem dostarczonych przez włoska firmę urządzeń. Strony nie będą miały wobec siebie żadnych dalszych roszczeń z tego tytułu.
Zawarte porozumienie jest elementem realizowanego przez zarząd lubelskiej spółki programu naprawczego. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce spółka zdecydowała się skorzystać z możliwości oferowanych przez nową ustawę o restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na początku roku zarząd spółki złożył wniosek o przyspieszone postępowanie układowe, aby rozwiązać problemy finansowe, powstałe w wyniku wycofania się jednego z partnerów z prowadzonej inwestycji.

11 lipca br. Sąd Rejonowy Lublin Wschód zatwierdził uzgodnienia układowe, otwierając spółce drogę do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Jeżeli decyzja sądu się uprawomocni, możliwe będzie rozpoczęcie przez spółkę spłacania wierzycieli zgodnie z planem przewidzianym w zatwierdzonych propozycjach układowych.
Pierwszymi beneficjentami układu będą obligatariusze spółki. Zgodnie z przyjętymi postanowieniami, już 14 dni od zatwierdzenia układu otrzymają oni zaległe odsetki. Ponadto, w ciągu kolejnych trzech miesięcy, mogą oczekiwać spłaty 5 proc. kapitału i kolejnych 15 proc. w trzech kwartalnych ratach. Po dwóch latach Biomed ma spłacić kolejnych 10 proc. obligacji, a po trzech latach – całość zadłużenia.
Pozostałe zobowiązania spółki będą regulowane w ramach określonych grup. Pierwszą z nich stanowią instytucje – głównie banki – które nie będąc stroną układu mają zabezpieczone zobowiązania w środkach trwałych przedsiębiorstwa. Druga grupa to podmioty publiczno-prawne, których wierzytelności spółka spłaci w ciągu 12 miesięcy od zatwierdzenia układu. Do trzeciej grupy zaliczono podmioty, wobec których zobowiązania nie przekraczają 50 000 zł, a które mają być uregulowane w ciągu 6 miesięcy od zatwierdzenia układu. Czwartej grupie wierzycieli – zobowiązania powyżej 50 000 zł – spółka zaoferowała spłatę w ciągu 7 lat od marca 2017 r.
Postępowanie układowe daje spółce możliwość kontynuowania bieżącej działalności i pozyskiwania nowych rynków. W ofercie spółki, obok preparatów krwiopochodnych, są popularne probiotyki
i szczepionki. W oparciu o złożone na 2016 r. zamówienia spółka jest w stanie generować 10 mln zł przychodów na kwartał, co pozwala na pokrycie kosztów postępowania układowego oraz bieżących zobowiązań.
RED za lhc.pl