Co czeka Łopiennik Górny w 2021

Rada Gminy Łopiennik Górny jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 r. Deficyt wyniesie ok. 735 tys. zł. Nie zabraknie inwestycji w drogi, budynki użyteczności publicznej czy energię odnawialną.

W budżecie gminy Łopiennik Górny na 2021 r. zapisano, że dochody wyniosą 28 mln 545 tys. zł, a wydatki 29 mln 281 tys. zł, co przekłada się na deficyt w wysokości 735 tys. zł. Źródłami jego pokrycia są wolne środki z 2020 r. (235 tys. zł) oraz kredyt (500 tys. zł). – Natomiast warto zwrócić uwagę na planowane inwestycje, które mogą po postępowaniu przetargowym obniżyć wartość, a tym samym deficyt – zauważa Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny.

Zaplanowane wydatki zostaną w 2021 r. przeznaczone m.in. na: oświatę i edukację (4,8 mln zł, w tym subwencja oświatowa 2,7 mln zł), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (632 tys. zł), rolnictwo i łowiectwo (20 tys. zł), transport i łączność (3,2 mln zł), gospodarkę mieszkaniową (92 tys. zł), administrację publiczną (1,9 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową (199 tys. zł), pomoc społeczną (840 tys. zł), rodzinę (4,6 mln zł, z czego 3,2 mln zł na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (602 tys. zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (620 tys. zł), wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (8,6 mln zł).

– Na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe finansujące inwestycje, gmina planuje przeznaczyć ponad 13,8 mln zł – informuje Sawa. Na liście przyszłorocznych zadań znalazły się m.in.: inwestycje drogowe o wartości 3 mln zł (w tym „Przebudowa drogi gminnej Łopiennik Nadrzeczny Ziemiany” – realizacja do końca czerwca 2021, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzywe” – uzależniona od dofinansowania, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Olszanka (Nowa Wieś) i Łopiennik Nadrzeczny – uzależniona od dofinansowania), przebudowa studni w Łopienniku Dolnym-Kolonii zasilających wodociąg wiejski (253 tys. zł), energia odnawialna (6,4 mln zł), termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopiennik Górny (II etap świetlice 1,9 mln zł), termomodernizacja budynku szkoły w Łopienniku Nadrzecznym (2,2 mln zł, uzależniona od dofinansowania). – Budżet przedstawiony w powyższym kształcie zapewnia gminie zrównoważony rozwój.

Dzięki dobrej współpracy z radą gminy oraz akceptacji kierunków rozwoju i działań możliwe było zrealizowanie wielu zamierzeń i inwestycji w 2020 r. Mam nadzieję, że 2021 r. również upłynie pod znakiem rozwoju i uda się zrealizować większość zaplanowanych zadań. Nasze powodzenie w dużej mierze będzie uzależnione od pozyskanych środków zewnętrznych i dotacji, ale również od sytuacji epidemicznej – zauważa wójt Sawa. (k)