Czas spółdzielczych decyzji

W czterech częściach: od poniedziałku do czwartku (6-9 czerwca) będzie obradować w CHSM Walne Zgromadzenie Członków. Spółdzielcy zapoznają się ze sprawozdaniami z działań obecnych władz oraz dokonają wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019 oraz dwóch przedstawicieli, którzy będą reprezentowali Spółdzielnię w obradach Zjazdu Przedkongresowego Spółdzielczości.

 

Obecna Rada Nadzorcza CHSM kończy swoją 3-letnią kadencję. Składa się z 11 członków wybieranych w głosowaniu tajnym spośród członków spółdzielni. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kadencje, pracownikiem spółdzielni czy pozostawiać w sporze sądowym ze spółdzielnią, zalegać z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych. Do głównych zadań Rady Nadzorczej jako organu kontrolno-nadzorującego należy: uchwalanie planu ekonomicznego i remontowego spółdzielni, nadzór i kontrola nad prowadzoną działalnością i uchwalanie regulaminów wewnętrznych spółdzielni. Wpłynęło 21 kandydatur do Rady Nadzorczej i dwie kandydatury na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości.
Kolejnym istotnym punktem porządku obrad Walnego Zgromadzenia będzie omówienie spraw związanych z ponownym ubieganiem się przez CHSM o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2014-2020 Os Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna, Działanie 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego.”
Walne Zgromadzenie Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie odbędzie się w częściach – pierwsza w poniedziałek, 6 czerwca o godz. 16.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Wołyńskiej 1 (sala gimnastyczna) dla mieszkańców osiedli Kolejowa, Słowackiego i Śródmieście (ADM I); pozostałe części odbywać się będą w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Połanieckiej 10; część II we wtorek 7 czerwca o godz. 16.30 dla mieszkańców osiedla XXX-lecia (ADM II); część III, środa, 8 czerwca o godz. 16.30 dla mieszkańców os. im. T. Kościuszki (ADM III), część IV w czwartek, 9 czerwca o godz. 16.30 dla mieszkańców osiedli Słoneczne i Zachód (ADM IV).
Warto zabrać dowód tożsamości, aby wziąć udział w głosowaniach. Identyfikacja członka spółdzielni oraz wydawanie kart do głosowania odbywać się będzie wyłącznie po okazaniu dowodu tożsamości.
Sprawozdania i projekty uchwał, stanowiące przedmiot obrad, są dostępne do wglądu członków ChSM w Chełmie od dnia 20 maja 2016 r., w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lwowskiej 51, pok. 207.
– Zachęcamy wszystkich do udziału w Walnym Zgromadzeniu i liczymy, że spółdzielcy nie zawiodą i licznie przybędą- mówi Ewa Jaszczuk, prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Lista zgłoszonych kandydatów
na członka Rady Nadzorczej ChSM w Chełmie na kadencję 2016-2019
1. Adamczyk Marek
2. Aleksandrowicz Krystyna
3. Andrzejuk Janusz
4. Auguściuk Janina
5. Bielecki Sebastian
6. Błaziak Dariusz
7. Borowik Zofia
8. Chęć Jolanta
9. Chrząstek Mirosława
10. Dynysiuk Józef
11. Grel Alina
12. Magdziarz-Orłowska Agnieszka
13. Manasterski Narcyz
14. Moroz Katarzyna
15. Piotrowski Ryszard
16. Senderski Leszek
17. Suski Andrzej
18. Wolińska Elżbieta
19. Wolski Adam
20. Wróblewski Wiesław
21. Zamojska Danuta

Lista zgłoszonych kandydatów na delegata ChSM w Chełmie na Zjazd Przedkongresowy Spółdzielczości
1. Dynysiuk Józef
2. Jaszczuk Ewa