Czekają na dzieci

Rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Chełmie na rok szkolny 2017/2018. W środę, 12 kwietnia, rozpoczną się zapisy do przedszkoli, zaś 18 kwietnia do klas pierwszych podstawówek.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych w Chełmie nie zmieniły się. Prawo uczęszczania do przedszkola mają dzieci w wielu od 3 do 5 lat, dzieci 6-letnie, na których spoczywa obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, zaś obowiązek szkolny dotyczy dzieci od 7. roku życia. Do klas pierwszych rodzice mogą też zapisać dzieci 6-letnie, pod warunkiem, że odbyły roczne przygotowania przedszkolne lub mają opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej. Ta opinia jest niezbędna, jeśli dziecko nie uczęszczało wcześniej do tzw. „zerówki”.
Rekrutacja do przedszkoli, w których na rok szkolny 2017/2018 przygotowano ponad 1400 miejsc, ruszy 12 kwietnia. Przez pierwszy tydzień rodzice dzieci już uczęszczających do placówek, będą składali deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez swoje dziecko w kolejnym roku szkolnym. Dla dzieci nowo zapisujących się do przedszkola nabór rozpocznie się 19 kwietnia i potrwa do 4 maja br.
– Rodzice dziecka będą mogli wybrać maksymalnie trzy przedszkola, z których pierwsze jest określane placówką pierwszego wyboru – wyjaśnia Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim urzędzie miasta. – Rodzice kandydata składają podpisany wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do przedszkola w placówce pierwszego wyboru. Formularz będzie można wypełnić korzystając ze strony internetowej: www.chelm.formico.pl lub w formie papierowej w sekretariacie danego przedszkola. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola zostaną wywieszone 9 maja br.
W dwóch etapach będzie również odbywał się nabór do klas pierwszych szkół podstawowych Rekrutacja dla dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły rozpocznie się 18 kwietnia br. i potrwa do 26 kwietnia 2017 r. Wniosek zgłoszeniowy należy wypełnić w formie papierowej w sekretariacie szkoły podstawowej. – Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do szkoły tylko wtedy, gdy dana placówka dysponuje wolnymi miejscami – wyjaśnia dyrektor Okoński. – Rekrutacja kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej będzie się odbywała od 27 kwietnia do 17 maja br. Podobnie jak w przedszkolach, kandydat będzie mógł wybrać 3 szkoły, z których pierwsza jest określana jako pierwszy wybór. W niej rodzice kandydata składają wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do szkoły. Wyniki rekrutacji szkoły opublikują 19 maja.
Podobnie jak w latach ubiegłych, postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół podstawowych będzie odbywało się z wykorzystaniem systemów elektronicznych, co – zdaniem urzędników – znacznie ułatwia wszelkie działania rekrutacyjne zarówno dyrektorom jak i rodzicom. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, terminów oraz aktualności są zamieszczane na specjalnie udostępnionej zakładce nt. naboru na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm www.chelm.pl (ptr)