Czynsz? Nie płacę!

2,7 mln zł – tyle Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zalegają wszyscy dłużnicy. Największy ma do oddania 95 tys. zł. 303 osoby, które nie płacą czynszu, trafiły do rejestru dłużników.

Ponad 370 mln zł zalegają Polacy spółdzielniom mieszkaniowym w Polsce z tytułu opłaty czynszu. W Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej łączny dług na 30 czerwca br. wynosił prawie 2,7 mln zł.
– Blisko 50 procent tej kwoty to zadłużenie, które stanowi największy problem i dotyczy 76 spośród wszystkich 8 680 lokali mieszkalnych – podkreśla Ewa Jaszczuk, prezes ChSM. – Nasza spółdzielnia podejmuje wszelkie przewidziane prawem działania, by nie dopuścić do przedawnienia długu. Należności te są w całości zasądzone i ubiegamy się o nie w postępowaniu egzekucyjnym. Poza tym rada nadzorcza ChSM na wniosek zarządu rozpatruje konieczność podjęcia uchwał dotyczących wszczęcia przymusowej sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze licytacji.
Największa zaległość z tytułu opłat eksploatacyjnych wynosi 95 tys. zł. – Jest ona zasądzona, znajduje się w postępowaniu egzekucyjnym oraz jest zabezpieczona wpisem hipotek przymusowych w księdze wieczystej prowadzonej dla tego lokalu – wyjaśnia prezes Jaszczuk. – Rada nadzorcza zdecydowała też o sprzedaży mieszkania.
W pierwszym półroczu br. do osób zalegających z opłatami poniżej 3 miesięcy ChSM wysłała 172 wezwania do zapłaty, zawierające przypomnienie o obowiązku terminowego regulowania opłat czynszowych. Do zalegających w opłatach powyższej 3 miesięcy wysłano 165 wezwań przedsądowych.
– W przypadku braku spłaty zadłużenia spółdzielnia konsekwentnie dochodzi należności. Możemy rozłożyć spłatę długu na raty, albo umorzyć odsetki od nieterminowych wpłat – tłumaczy prezes Jaszczuk.
Aż 303 osoby, które mają zaległości czynszowe, trafiło na Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Łączna kwota ich zadłużenia to 2 374 213 zł. – Na każdym etapie postępowania windykacyjnego zarząd spółdzielni umożliwia dłużnikom zawarcie porozumienia na spłatę długu w ratach. Dogodne raty pozwalają mieszkańcom uniknąć ponoszenia dodatkowych wysokich kosztów sądowych i komorniczych – wyjaśnia prezes Jaszczuk.
Mieszkańcy Spółdzielni mają również możliwość ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Informacje o warunkach uzyskania dodatków mieszkaniowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie umieszczone są na stronie internetowej Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, www.chsm.chelm.pl. Tylko w czerwcu br. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 318 rodzin na kwotę 49 719 zł.
– Nasi mieszkańcy, mimo trudnej sytuacji na rynku lokalnym, starają się systematycznie regulować należności – twierdzi Ewa Jaszczuk. – ChSM rok rocznie odnotowuje spadek zadłużenia z tytułu opłat eksploatacyjnych. Na większą wydolność finansową naszych mieszkańców niewątpliwie mają wpływ pieniądze pochodzące z rządowego programu Rodzina 500 Plus. (ptr)