Dadzą obiad od rządu

Pod hasłem „Posiłek w szkole i w domu” (lub roboczo: „Posiłek plus”) realizowany będzie od stycznia program przewidujący pomoc w zakresie dożywiania dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz samotnych, ubogich i niepełnosprawnych. Radni przyjęli już uchwałę i podwyższyli próg dochodowy.

Ministerialny program realizowany będzie w latach 2019-2023 i zastąpi dotychczasowy pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z założeniem ma być to wsparcie finansowe gmin w dożywianiu mieszkańców – w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku czy żywności (wkład własny gminy to 20 proc.).

Pomoc ma trafić do dzieci i młodzieży, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych (starszych, niepełnosprawnych i o niskich dochodach). Oznacza to, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (792 zł dla osoby w rodzinie i 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej).

To więcej niż było przy poprzedniej edycji programu pomocowego i właśnie w tej kwestii (podniesienia progu dochodowego) radni gminni musieli podjąć na ostatnim posiedzeniu stosowną uchwałę, by „Posiłek” wprowadzić w życie.

Jak podała na sesji dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm, Dorota Mazurek, szacunkowy koszt realizacji programu w gminie to około 100 tys. zł. Za tę kwotę ufundowane zostaną obiady w szkolnej stołówce potrzebującym uczniom oraz paczki żywnościowe czy również wykupione posiłki na stołówce dla dorosłych.

Część środków ma zostać przekazana na tzw. pulę dyrektorską, w ramach której – na wniosek dyrektora danej placówki – pomocą zostanie objęte wskazane dziecko bez przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. (pc)