Dlaczego Przysiężniak?

Jedenaście pytań na ostatniej sesji rady powiatu krasnostawskiego zadał Krzysztof Zieliński, jeden z czołowych oponentów władz starostwa. Wszystkie dotyczyły Justyny Przysiężniak, wiceprzewodniczącej rady, którą starosta Andrzej Leńczuk powołał na stanowisko pełnomocnika do spraw współpracy z kołami gospodyń wiejskich.

W sierpniu br. zarządzeniem starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk powołał Justynę Przysiężniak, radną i wiceprzewodniczącą rady, na stanowisko swojego pełnomocnika do spraw współpracy z kołami gospodyń wiejskich. Ta nominacja spowodowała, że w szeregach opozycji zrodziły się wątpliwości, dlaczego wybór padł akurat na Przysiężniak, prywatnie córkę posłanki Teresy Hałas, dzięki której Leńczuk został włodarzem powiatu.

Na ostatniej sesji głos w sprawie powołania wiceprzewodniczącej rady na stanowisko pełnomocnika do spraw KGW zabrał radny Krzysztof Zieliński. Złożył interpelację, zadając staroście Leńczukowi aż jedenaście pytań.

Zieliński przypomniał, co należy do zadań pełnomocnika. – Nawiązywanie i rozwijanie współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi w powiecie krasnostawskim, w szczególności w zakresie promocji i pielęgnowania lokalnych tradycji kulinarnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej, upowszechniania i rozwoju form współdziałania oraz gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych – wyliczał.

– Pełnomocnik wspiera działania podejmowane przez Koła Gospodyń Wiejskich na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Propaguje wdrażane inicjatywy mające na celu wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich oraz współpracę z ARiMR w tym zakresie. Reprezentuje starostę krasnostawskiego na wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem kół gospodyń wiejskich. Przedstawia staroście krasnostawskiemu bieżące informacje o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań. Ponadto obsługę administracyjno-organizacyjną pełnomocnika zapewnia Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie oraz że pełnomocnik w zakresie swojej działalności podlega staroście krasnostawskiemu – mówił radny.

Krzysztof Zieliński zapytał czy współpraca z kołami gospodyń wiejskich należy do zadań własnych powiatu i jakie przepisy obligują starostę do współpracy z KGW. Chciał też wiedzieć, jakie obiektywne okoliczności wymusiły na staroście powołanie pełnomocnika i czy Andrzej Leńczuk nie widzi konieczności powołania pełnomocnika ds. współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi. – Dlaczego starosta nie powołał pełnomocnika ds. współpracy ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu krasnostawskiego, jak zrobili to inni starostowie na swoim terenie, a wyróżnił tylko KGW? Moim zdaniem jest to jawna dyskryminacja tych organizacji – stwierdził radny.

– Czy zdaniem starosty Justyna Przysiężniak posiada właściwą wiedzę, umiejętności, doświadczenie i przygotowanie merytoryczne do sprawowania funkcji pełnomocnika starosty, i stanowi gwarancję należytego wypełniania tych obowiązków? Czy sprawowanie mandatu radnego rady powiatu w Krasnymstawie nie stoi w kolizji prawnej z pełnieniem funkcji pełnomocnika starosty powiatu krasnostawskiego? – dociekał Krzysztof Zieliński.

To nie koniec pytań, jakie radny zadał staroście. Zieliński chciał się dowiedzieć, czy pełnomocnik pobiera wynagrodzenie za sprawowanie swoje funkcji, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Zapytał też, czy funkcja pełnomocnika znajdzie odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym starostwa powiatowego, a co za tym idzie w strukturze organizacyjnej.

Zieliński dociekał, czy Leńczuk zlecił już przeprowadzenie stosownych zmian w regulaminie organizacyjnym, dotyczących rozszerzenia zakresu spraw Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w obszarze współpracy z KGW, co wynika z treści zarządzenia starosty w sprawie powołania pełnomocnika. – W związku z obowiązkiem przedstawiania staroście krasnostawskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań przez pełnomocnika, należy przypuszczać, że informacje te starosta będzie cyklicznie przedstawiał radzie powiatu krasnostawskiego, której radną jest Justyna Przysiężniak. Jaka będzie częstotliwość prezentowania tych sprawozdań? – zakończył radny Zieliński.

Starosta Leńczuk zapewnił na sesji, że na wszystkie pytania Krzysztofa Zielińskiego odpowie na piśmie. s

News will be here