Dobre wieści dla niepełnosprawnych

Gmina Łopiennik Górny aplikuje o środki finansowe z programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie dla osób niepełnosprawnych poprzez usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mającą na celu zapewnienie pomocy uczestnikowi programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w konsekwencji zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program zapewnia świadczenie usług asystenta dla: 1. Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu.

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności w: 1. Wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe), 2. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji, 3. Załatwianiu spraw urzędowych, 4. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, 5. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy), 6. Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika programu będzie uzgadniany indywidualnie z klientem, ale nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie. Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here