W duchu zbliżenia ludzi

„Tolerancja to magiczne słowo. Wciąż budzi skrajne emocje: od najpełniejszej aprobaty po fanatyczny wprost gniew tych, którzy nie są w stanie pogodzić się z jakąkolwiek odmiennością” – mówił profesor Tadeusz Zieliński (były Rzecznik Praw Obywatelskich, zmarły 13 lat temu), który w 1993 roku założył fundację zrzeszającą humanistów różnych wyznań: m.in. duchownych, naukowców, polityków, dziennikarzy.
20 listopada br. w prawosławnej katedrze Przemienienia Pańskiego w Lublinie prestiżowe wyróżnienia otrzymali: prorektor Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, a także emerytowany profesor KUL JP II oraz Fundacja Dialog Narodów. Od 19 lat przyznaje je działająca w Warszawie Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”.
Jej członkowie stawiają sobie za cel zwalczanie wszelkich przejawów nacjonalizmu, szowinizmu oraz antysemityzmu, powstających na gruncie uprzedzeń wyznaniowych i narodowych. Inicjują i rozwijają różnorodne formy współpracy i zbliżenia ludzi w relacjach międzywyznaniowych na zasadach równoprawności oraz budują kontakty ze środowiskami ekumenicznymi Europy i świata.
Od 1998 roku za szczególne działania w dziedzinie szerzenia idei tolerancji są wręczane medale „Zasłużony dla Tolerancji”.

Muzyka ponad podziałami

W tym roku ten zaszczytny tytuł i medal otrzymała m.in. prof. dr hab. Urszula Bobryk. Uhonorowano ją za „badania naukowo-artystyczne koncentrujące się wokół wykonawstwa muzyki współczesnej polskiej i zagranicznej, prowadzące do zbliżenia ludzi i narodów”. Uroczystość wręczenia medali z udziałem ks. arcybiskupa Abla, ordynariusza diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego, odbyła się w Katedrze Przemienienia Pańskiego.
Profesor Urszula Bobryk jest prorektorem ds. studenckich UMCS. Pełni też funkcję kierownika Zakładu Chóralistyki na Wydziale Artystycznym tej uczelni. Wykształciła liczne grono dyrygentów chórów, którzy odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą. Od 30 lat uczestniczy w festiwalach i konkursach na całym świecie, reprezentując na nich uniwersyteckie środowisko Lublina. Kierownictwo artystyczne Chóru Akademickiego UMCS objęła w 1985 r. i zespół ten prowadzi do chwili obecnej.

Dialog teologiczny i obywatelski

Drugim wyróżnionym jest ks. prof. Wacław Antoni Hryniewicz (OMI) „za wierną postawę ekumeniczną i rozwój dialogu teologicznego, zwłaszcza między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym”.
80-letni kapłan ze zgromadzenia oblatów Maryi Niepokalanej jest emerytowanym profesorem KUL, w którym kierował katedrą teologii prawosławnej oraz Instytutem Ekumenicznym. Uważany za najwybitniejszego polskiego teologa ostatnich dziesięcioleci. Opublikował setki prac naukowych i popularyzatorskich z tego zakresu.
Trzeci medal otrzymała Fundacja Dialog Narodów za „wszechstronne działania na rzecz wspólnoty narodów i wspieranie idei społeczeństwa obywatelskiego na świecie, a zwłaszcza w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.”
To jest bowiem jeden z głównych celów statutowych lubelskiej fundacji, która ponadto wspiera wszelkie dążenia do ochrony kultury, dziedzictwa narodowego, w ochronie zabytków, pomocy mniejszościom narodowym, etnicznym i wyznaniowym.
Marek Rybołowicz