Duże dotacje na łapanie deszczówki

Program ochrony zasobów wodnych dla Lublina przyjęła na ubiegłotygodniowej sesji rada miasta. Określa on zasady udzielania dotacji na budowę systemów służących zatrzymywaniu wody deszczowej.


– Dzięki programowi mieszkańcy Lublina otrzymają możliwość uzyskania wsparcia finansowego od miasta na budowę np. ogrodu deszczowego lub studni chłonnej, zakup i montaż wolno stojącego zbiornika na wody opadowe z dachu lub podziemnego zbiornika na deszczówkę – tłumaczy Monika Głazik z biura prasowego ratusza.

Zainteresowani mieszkańcy dostaną zwrot 70 % kosztów poniesionych na realizację zadania objętego programem, ale maksymalnie 5 tys. zł za jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość. – Wysokość przyznanej dotacji zostanie określona w umowie zawieranej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dotacji Urząd rozpatrzy według kolejności zgłoszeń – wyjaśnia M. Głazik.

Miejsce, termin oraz forma składania wniosków zostanie określona w ogłoszeniu o naborze.

Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu inwestycji i przyjęciu przez urząd miasta prawidłowego rozliczenia, zawierającego m.in. protokół, zdjęcia z realizacji inwestycji oraz faktury potwierdzające poniesione nakłady wraz z dowodami zapłaty. Dotacja będzie mogła zostać udzielona tylko raz na daną nieruchomość. Dostaną ją „osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w Lublinie”. GR