Dziewiętnaście pomysłów na rozkwit Świdnika

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć ma być wyceniana na ok. 8 mln zł modernizacja budynku przy ul. Kolejowej 4 wraz z otoczeniem na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Społecznej

Dobiegły końca konsultacje społeczne dotyczące programu rewitalizacji Świdnika na lata 2022-2030. W ich toku zgłoszono prawie 20 pomysłów na przedsięwzięcia, które mają pomóc zmieniać Świdnik na lepsze. Przewidywany łączny koszt tych zadań to ok. 22 mln zł.

Od kilku miesięcy Urząd Miasta Świdnik pracował nad przygotowaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2022-2030”. To ważny dokument, bo nie tylko diagnozuje potrzeby mieszkańców i wyznacza pożądane kierunki rozwoju miasta, zwłaszcza w aspekcie społecznym, ale wskazuje także, jakie działania należy podjąć, aby w perspektywie najbliższych lat zdiagnozowane problemy miasta wyeliminować lub zmniejszyć ich natężenie. Program rewitalizacji jest też podstawą w staraniach o fundusze zewnętrzne.

– W ostatnich latach rewitalizowane były okolice stadionu oraz centrum. Teraz na potrzebę nowych programów unijnych musimy jeszcze raz określić strefę wymagającą nakładów finansowych – mówił Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika, kiedy rozpoczynały się prace nad programem.

Jako obszar, najbardziej wymagający rewitalizacji specjaliści z firmy Delta Partner, która wspomagała miasto w opracowaniu dokumentu, wskazali Śródmieście, czyli najstarszą część Świdnika. Zgodzili się z tym również mieszkańcy, zapytani o zdanie w drodze konsultacji. Wskazano także, że „odświeżenia” wymagają okolice dworca PKP. W trakcie prac nad GPR miejskie instytucje i mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania inicjatyw, które przyczynią się do odnowienia i nadania nowych funkcji tym częściom miasta. Zgłoszono łącznie 20 propozycji projektów (jeden z nich nie został uznany, ponieważ – jak wyjaśniają urzędnicy – pokrywał się w znacznej części z innym projektem i został ujęty w jego ramach).

Najbardziej kosztowny z projektów, szacowany na 8 mln zł, to adaptacja dawnej siedziby MOPS przy ul. Wyszyńskiego na potrzeby Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej. Urząd Miasta założył, że 6,8 mln zł na ten cel uda pozyskać się ze środków unijnych. Na 8 mln zł wstępne oszacowano także koszty utworzenia „Centrum Aktywności Społecznej”, czyli m.in. przebudowę i modernizację budynku przy ul. Kolejowej 4 wraz z jego otoczeniem, w tym przygotowanie mieszkań chronionych.

Wśród projektów ujętych w GPR znalazły się także działania adresowane do młodych świdniczan – np. modernizacja skateparku, stworzenie kompleksowej oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w bibliotece czy klubu młodych i wolontariatu w CUS. Uwzględniono także pomysły Spółdzielni Mieszkaniowej – montaż windy w budynku przy ul. Piłsudskiego 6a, stworzenie zielonej strefy wypoczynku w sąsiedztwie bloków Kosynierów 13 i 15 oraz rewitalizację skweru przy nieruchomościach Niepodległości 30 i Mickiewicza 1. Wartość wszystkich zadań zgłoszonych w trakcie konsultacji to ok. 22 mln zł, z czego prawie 18,5 mln zł mogłoby stanowić wsparcie z UE.

Ciekawe statystyki

Gminny Program Rewitalizacyjny, który można znaleźć na stronie UM Świdnik, to również źródło ciekawych statystyk. Autorzy dokumentu porównali w nim różne aspekty życia mieszkańców poszczególnych osiedli Świdnika. I tak np. możemy się z niego dowiedzieć, że najwięcej bezrobotnych zamieszkuje obszar osiedli Brzeziny/Wschód – 603 osoby, z czego 314 to osoby długotrwale pozostające bez zatrudnienia. Podobnie wypada na tym tle Śródmieście, gdzie zarejestrowanych jest 402 bezrobotnych, w tym mniej więcej połowa (210) długotrwale.

Śródmieście przoduje także jeśli chodzi o liczbę mieszkańców korzystających z pomocy społecznej. Z różnych form wsparcia Centrum Usług Społecznych korzysta 356 osób; zaś najrzadziej po pomoc zgłaszali się zamieszkujący na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – 2 osoby, oraz rejonu Piasecka/Brzegowa – 4.

W GPR pochylono się również nad problemem, jakim jest nadmierne spożywanie alkoholu. Z danych CUS wynika, że Śródmieście „góruje” również, jeśli chodzi o liczbę osób uzależnionych od alkoholu, drugą lokatę w tej niechlubnej kategorii zajmują Brzeziny/Wschód. Te rejony Świdnika wskazano również jako te, na terenie których dochodzi do największej liczby przestępstw. Jako te bardziej bezpieczne wskazano obszar SAG, rejon Brzegowej i Piaseckiej oraz osiedla Kalina/Południe i Krańcowa/Olimpijczyków.

Śródmieście oraz Wschód/Brzeziny to również części miasta z największą ilością firm. W Śródmieściu zarejestrowanych jest ich 319, na osiedlu Brzeziny/Wschód – 463. (w)