Finansowe podsumowanie półrocza

Ratusz przedstawił stan finansów miasta na półrocze, zestawiając go z założeniami budżetowymi uchwalonymi w ubiegłym roku.


Dochody miasta do 30 czerwca wyniosły 1,032 miliarda złotych i stanowił 49,6 procent planu budżetowego. Złożyły się na niego przede wszystkim dochody własne (498 mln zł), subwencje, dotacje celowe i alokowane środki europejskie.

Dochody

Mniej niż połowę zaplanowanych na ten rok dochodów mamy z biletów komunikacji miejskiej (39 mln zł, 43 procent wykonania). Słabszy wynik wykazała gospodarka mieszkaniowa. Tutaj dochody osiągnęły 31 procent przewidzianej kwoty i wynoszą 31,9 mln zł. Z drugiej strony główne opłaty w tej grupie, za użytkowanie wieczyste, ściągane były do końca czerwca na poziomie 90 procent rocznego planu.
Główne źródło dochodów własnych stanowią podatki. Ściągalność opłat od osób fizycznych i prawnych po półroczu roku wyniosła 370 mln zł. To 49 procent zaplanowanej na rok kwoty. Składa się na to podatek od osób fizycznych (156 mln zł, 45 procent) i od nieruchomości (79 mln zł, 50 procent).
Poniżej planu kształtują się dochody z tytułu gospodarki komunalnej (24,6 mln zł), większość to opłaty za gospodarowanie odpadami (blisko 22 mln zł).
Jeśli chodzi o subwencje, to ich wpływ do miejskiej kasy wyniósł na koniec czerwca ponad 60 procent (257 z 420 mln zł). Główne uzupełnienie budżetu stanowi subwencja oświatowa, zrealizowana w kwocie 252 mln zł (podobny wskaźnik wykonania)
Na niskim poziomie prezentuje się alokacja środków europejskich (niecałe 36 procent rocznego planu, 74,7 z 218 mln zł). Gros tych środków trafia na drogi, m. in. przedłużenie Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowania Ducha, Solidarności i Sikorskiego.
Dotacje państwowe wpłynęły do lubelskiej kasy w kwocie 171 mln zł (56 procent planu). To przede wszystkim świadczenia rodzinne „Rodzina 500 plus” (90,9 mln zł, 58 procent) oraz inne świadczenia rodzinne alimentacyjne (48,6 mln zł, ponad 54 procent).

Wydatki

Wydatki miasta na półmetku 2017 roku zrealizowano na poziomie wyższym niż dochody – ponad 54 procent (1,160 miliarda zł). Aż trzy czwarte z tej sumy to wydatki bez udziału środków europejskich.
Wysoki współczynnik realizacji ma transport zbiorowy w mieście (75 procent, 137 mln zł). 322 mln zł (55 procent założeń) pochłonęła już lubelska oświata, czyli prowadzone przez miasto przedszkola, szkoły, gimnazja, ale też dotowane przez inne jednostki samorządu licea oraz zawodówki.
Połowę środków z planu budżetowego przetransferowano już na zadania z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Mowa choćby o dotacji dla Centrum Kultury (5,9 mln zł), Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (1,056 mln zł), Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN (2,55 mln zł) czy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (6,6 mln zł).
Kuleją wydatki przewidziane na ochronę zabytków. Z przewidzianych na ten cel 930 tys. zł na ten cel wydano… 1 procent (10 tys. zł).
Wydatkowanie środków europejskich również nieznacznie przekroczyło połowę planu (117 mln zł). Zdecydowana większość poszła na lubelskie drogi – wspomniane już przedłużenie Bohaterów Monte Cassino (26,6 mln zł), dokończenie węzła Ducha, Solidarności i Sikorskiego (21,2 mln zł). Do kasy miasta trafiły też środki na rozbudowę sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb przyszłego dworca (37 mln zł). BACH