Garstka decyduje za tysiące

Największe lubelskie spółdzielnie mieszkaniowe nazywane są małymi miastami. Zamieszkuje je od 40 do 60 tys. osób. Liczba ich członków jest mniejsza, ale i tak w przypadku każdej z nich wynosi grubo ponad 10 000. Szokuje więc wyjątkowo niska frekwencja na walnych zgromadzeniach, które decydują o najważniejszych sprawach spółdzielni.

Niewiele ponad 600 osób na walnym SM „Czuby”

Według danych spółdzielni w tym roku zwiększyła się liczba członków spółdzielni biorących udział w walnym zgromadzeniu. Mniej było też udzielonych pełnomocnictw.

Walne zgromadzenie członków spółdzielni „Czuby” odbywało się w dniach od 7. maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r. Wzięło w nim udział ponad 600 osób. Spółdzielcy niemal jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie rady nadzorczej z działalności za 2018 r. (przeciw było tylko 18 osób). Przyjęto też i zatwierdzono sprawozdanie zarządu spółdzielni z działalności w 2018 roku (tylko 11 członków było przeciw, a 11 wstrzymało się od głosowania).

Głosami 580 osób udzielono też absolutorium Ryszardowi Burskiemu, prezesowi zarządu spółdzielni (przeciw udzieleniu absolutorium było 49 osób, a 10 osób wstrzymało się od głosowania). Absolutorium uzyskał też Adam Ziółek, zastępca prezesa ds. finansowych i Bożena Zielińska, zastępca prezesa ds. eksploatacyjnych. Zatwierdzono zmiany w statucie spółdzielni. Wprowadzono też zmiany w regulaminie rady nadzorczej spółdzielni dotyczące m.in. tego, że nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje tego gremium.

Członkowie spółdzielni zadecydowali także, w jaki sposób spożytkować nadwyżkę (netto) za 2018 r. w wysokości 1 108 145,97 zł. Zdecydowano, by 402 369,72 zł nadwyżki przeznaczyć na dofinansowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych poszczególnych osiedli.

Kwota 69 428,98 zł na osiedlu Skarpa przeznaczona zostanie na pokrycie niedoboru na działalności operacyjnej za 2017 r., a nadwyżkę kosztów nad przychodami (- 533,91 zł) na osiedlu Niska Skarpa oraz kwotę (- 13 166,43 zł) na osiedlu Łęgi rozliczyć w roku następnym.

Kwotę 307 655,48 zł nadwyżki przychodów nad kosztami, obejmującą pozostałą działalność operacyjną i finansową, której nie można bezpośrednio zakwalifikować do danego osiedla, przeznaczono na: pokrycie niedoboru działalności Domu Kultury na osiedlu Łęgi (12 000 zł.) i na dofinansowanie funduszu na finansowania inwestycji mienia spółdzielni (295 655,48 zł.). Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej (342 392,13 zł) postanowiono rozliczyć w roku następnym.

Nieco ponad 500 osób na walnym zgromadzeniu LSM

Walne zgromadzenie w Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbywało się w dniach od 3 do 12 czerwca br. Brało w nim udział nieco ponad 500 osób, z czego wielu to byli pełnomocnicy członków, którzy, co wzbudzało kontrowersje wielu spółdzielców, głosowali zawsze po myśli władz spółdzielni.

Spółdzielcy z LSM 447 głosami „za” przyjęli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe spółdzielni za 2018 rok. Tak samo przyjęto sprawozdanie za ubiegły rok rady nadzorczej i zarządu LSM. Za udzieleniem absolutorium prezes Joannie Romańczuk głosowało 450 osób. Przeciw było 62 osoby, a 12 wstrzymało się od głosu. Udzielono też absolutorium Wojciechowi Lewandowskiemu, zastępcy prezesa ds. eksploatacyjnych („za” 451, „przeciw” 65, 6 wstrzymujących się) i Annie Górnej, zastępcy prezesa ds. ekonomiczno-finansowych i głównej księgowej (444 głosy za, 58 przeciw, 17 wstrzymujących się) oraz Andrzejowi Mazurkowi zastępcy prezesa ( 439 za, 72 przeciw, 17 wstrzymujących się).

Członkowie spółdzielni podzielili też zysk netto spółdzielni (informacja jest niestety dostępna jedynie w siedzibie zarządu spółdzielni). Pozytywnie oceniono też ocenę polustracyjną spółdzielni (za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2017). Nie przyjęto za to zmian w statucie spółdzielni.

Mieszkańcy LSM rozstrzygnęli też – pozytywnie –najbardziej gorącą kwestię zbycia się części udziałów w nieruchomości przy ul. Pana Wołodyjowskiego 17 ( tzw. „Dom seniora”). Na 515 obecnych osób oddano 414 głosów „za”. Przeciw było 73 spółdzielców. 28 osób wstrzymało się od głosu.

Podczas tegorocznych obrad wybrano nowych członków rady nadzorczej LSM na okres kadencji 2019-2022. Jej członkami zostali: z os. Mickiewicza Jacek Goździk, Stanisław Nowicki, Krzysztof Urban z os. Słowackiego: Jadwiga Cąbrzyńska, Zofia Janowska, Mieczysław Zabłocki, z Os. Piastowskiego: Krzysztof Baranowski, Włodzimierz Gaweł, Andrzej Polakowski, z os. Krasińskiego: Małgorzata Gnyp, Adam Osiński, Maria Żurek, z os. Sienkiewicza: Ewa Kasiborska, Maria Kozioł, Jan Kurek, z os. Konopnickiej: Janusz Grzelak, Janusz Sosnowski, Janusz Spustek, z os. Prusa: Grażyna Mach, Zofia Pikiewicz, Andrzej Suchara i Krzysztof Michalak, wskazany przez członka spółdzielni.

Jawnie i prawie jednomyślnie na RSM „Motor”

Zakończyło się walne zgromadzenie członków w Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor”. Spółdzielcy udzielili absolutorium obecnemu zarządowi, wybrali też członków rady nadzorczej na 3-letnią kadencję.

Za udzieleniem absolutorium prezesowi Januszowi Szaconiowi, Piotrowi Wiechnikowi, wiceprezesowi ds. eksploatacyjno-technicznych i Agnieszce Pawelec, głównej księgowej, spółdzielcy zagłosowali niemal jednomyślnie. Wybrali też członków rady nadzorczej na 3-letnią kadencję.

W jej skład weszli: Stanisław Siemionow (przewodniczący, Osiedle 30-lecia), Henryk Kot (wiceprzewodniczący, os. Niepodległości), Tadeusz Koziński (sekretarz, os. Przyjaźni), Marian Budek (os. 40-lecia), Ryszard Budzyński (os. Niepodległości), Irena Malesa (os. 40-lecia), Jan Misztal (os. Przyjaźni), Stanisław Opaliński (os. 30-lecia), Anna Osińska (os. Niepodległości), Adam Osiński (os. 40-lecia), Elżbieta Ślusarska (os. 30-lecia) i Piotr Wójtowicz (os. Przyjaźni).

Spółdzielcy przyjęli też uchwałę o przebudowie pawilonu handlowego przy ul. Niepodległości 5a. Realizacja inwestycji ma ruszyć w przyszłym roku. Spółdzielcy nie zgodzili się na wprowadzenie zmian do statutu. Ich pomysłodawcy chcieli, aby walne składało się z jednej części, a nie jak teraz – z czterech. Proponowali też zmiany w formule głosowania na walnym – z jawnego na tajne. Byłby to powrót do stanu sprzed pięciu lat, gdy forma głosowania została zmieniona z tajnego na jawne.

EMK, GR