Gdy człowiek umiera…

Ks. dr Marcin Ferdynus został nagrodzony za swoją pracę doktorską pt. „Przedłużanie życia jako problem moralny” Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.


To wyróżnienie jest przyznawane wybitnym naukowcom za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. W tym roku wpłynęły 484 wnioski. Przyznano 44 nagrody, w tym nagrodzono 25 autorów prac doktorskich.
Ks. dr Ferdynus napisał pracę pod kierunkiem s. prof. Barbary Chyrowicz w Katedrze Etyki Szczegółowej na Wydziale Filozofii KUL. Rozprawa ta jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy przedłużanie ludzkiego życia za wszelką cenę jest działaniem moralnie dopuszczalnym. Autor przywołuje podstawowe dane o długości życia i procesach starzenia, projekty i technologie przedłużania życia. Zwraca również uwagę na dokonujące się w świecie zmiany demograficzne, zastanawiając się, czy dłuższe życie nie prowadzi przypadkiem do negatywnych następstw. Pyta o granice postępowania lekarza zmierzającego do przedłużania życia pacjentów, zwłaszcza osób dorosłych, znajdujących się w terminalnym stanie choroby oraz przedwcześnie urodzonych noworodków. Na podstawie przeprowadzonych analiz wysuwa on kluczowy wniosek, że w sytuacji, kiedy chorego nie da się już wyleczyć, ponieważ terapia jest nieskuteczna i przedłuża jedynie umieranie, jedyną słuszną decyzją jest rezygnacja z uporczywej terapii. Zadaje następnie pytanie o warunki umożliwiające przedłużanie ludzkiego życia za pomocą transplantacji ex vivo, transplantacji ex mortuo, ksenotransplantacji, elementów sztucznych, czy komórek macierzystych. W ostatniej części pracy koncentruje się wokół biomedycznych ingerencji wykraczających poza obszar terapeutyczny biomedycznego doskonalenia.
Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk w 1994 r. MG