Jednogłośnie za wójtem

Najważniejszym punktem obrad sesji rady gminy Wojsławice, która odbyła się w ubiegły wtorek (24.05), było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenie absolutorium wójtowi Henrykowi Gołębiowskiemu.

 

Obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie, piętnastoma głosami. W porządku obrad znalazły się także sprawy bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, bezrobocia i opieki społecznej. Radni dokonali także zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Polegały one na przyjęciu dotacji otrzymanej z WFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości 32 tys. zł, przyznaniu dotacji dla kościoła Turowcu na remont (3 tys. zł) i zwiększeniu funduszy dla OSP w wysokości 8 tys. zł. Wójt Gołębiowski zakomunikował także, że w tym roku to Wojsławice będą gospodarzem dożynek powiatowych. Odbędą się one 11 września. (kw)