Jest budżet na 2021 rok

Miliony na drogi, latarnie, kanalizację. 18 grudnia, na ostatnim w tym roku posiedzeniu radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy na 2021 rok. – Możemy śmiało wkroczyć w przyszły rok – podsumował po oklaskach wójt.

Założenia nowego budżetu przedstawił na piątkowej sesji wójt gminy, Wiesław Kociuba. Projekt budżetu na 2021 rok zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 71.759.210,61 zł, przy wydatkach na poziomie 72.910.225,61 zł. Deficyty pokryją wolne środki oraz niewykorzystane z tego roku w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych.
Wydatki na zadania bieżące to 61.182.523,25 zł, zaś majątkowe – 11.727.702,36 zł. Do najważniejszych należą: 1.796.000 zł na budowę sieci wodociągowych (m.in. przy ul. W. Szymborskiej w Janowie, Rudce, Zółtańcach-Kolonii, Srebrzyszczu, Podgórzu, Ochoży-Kolonii, Parypsach) oraz rozbudowę ujęcia wody w Pokrówce; 5.721.865 zł na drogi, w tym 1,39 mln zł na drogi powiatowe na odcinku Depułtycze Królewskie do Niedziałowic oraz Zagroda do Adamowa w gminie Rejowiec oraz 4.322.865 zł na remonty dróg gminnych (asfaltem w Rudce, Okszowie – boczna ul. Słonecznej i Wiklinowa, Pokrówce – łącznik między ul. Wesołą a Cichą, boczna ul. Modrej oraz łącznik między ul. Zieloną a Wiosenną, Srebrzyszczu, Kozie Gotówce, Stołpiu, Nowosiółkach, Strupinie Małym, Janowie, Depułtyczach Królewskich-Kolonii i Wojniakach. Kruszywem – m.in. w Zawadówce, Tytusinie, Stawie, Żółtańcah-Kolonii – ul. Kryształowa do Diamentowej, Zagrodzie, a także na przebudowę dróg asfaltem w Srebrzyszczu – ul. Kościelna i Sportowa oraz przy ul. Prusa w Janowie). Turystyka pochłonie 82 tys. zł, a ponad 490 tys. zł gmina przeznaczy na gospodarkę mieszkaniową, w tym m.in. na numerację porządkową w Rudce, Zawadówce, Depułtyczach Królewskich-Kolonii czy wymianę dachu na budynku komunalnym w Krzywicach. Ponad 8 mln zł na administrację publiczną; 17.727.200 zł na oświatę; 120 tys. zł na ochronę zdrowia; 1.730.700 zł na pomoc społeczną; 5.731.251,54 zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym m.in. odbiór odpadów, przebudowa kanalizacji sanitarnej w Okszowie wraz z Kolonią, a także koncepcja projektu kanalizacji w Pokrówce i Bazylanach ul. Zielona i Wiosenna; budowa oświetlenia w Parypsach, Pokrówce, Strupinie Łanowym, Okszowie – ul. Dębowa, Słoneczna, Wiklinowa, Storczykowa, Hiacyntowa, Horodyszczu, Stańkowie, Nowosiółkach-Kolonii, Zawadówce oraz 752.151,54 zł na opracowanie projektów w Depułtyczach Królewskich-Kolonii, Rudce, Pokrówce koło cmentarza, ul. Kryształowa w Żółtańcach-Kolonii, ul. Mickiewicza w Janowie).
Po przedstawieniu pozytywnych opinii RIO oraz poszczególnych komisji stałych rady, jednogłośnie uchwalono projekt budżetu.

– Chciałem życzyć nam wszystkim, mieszkańcom naszej gminy, żeby ten budżet zaspokoił jak najwięcej naszych potrzeb. Będziemy go zmieniać, ale tylko o środki dodatkowe, a nie będziemy tworzyć deficytów. Liczymy na dobre akcesje, porozumienia z Unią Europejską. Będziemy starali się pisać dobre projekty. Oby polityka nie wkraczała z kopytami do naszych mieszkań, domów, nie dzieliła społeczeństwa i te środki nie były dzielone według klucza politycznego. Życzę wszystkim, żebyśmy zrealizowali ten budżet wzbogacony po wielokroć – powiedział wójt Kociuba. (pc)