Kadrowe tornado w starostwie

Aż 20 urzędników, czyli więcej niż co piąty, straciło zatrudnienie lub odeszło z pracy w Starostwie Powiatowym w Świdniku od grudnia do sierpnia br., czyli po przejęciu władzy przez PiS. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację, którą do starosty skierował radny Grzegorz Osajkowski (PSL), dopytujący w niej również o przyczyny zwolnień oraz zobowiązania finansowe powiatu.


Osajkowski w interpelacji skierowanej do zarządu powiatu pyta o kwoty zobowiązań w postaci zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 listopada i 31 grudnia 2018 roku, czyli na koniec kadencji poprzedniego zarządu PSL-PO-ŚWS i powołanie nowego zarządu PiS oraz na 31 lipca br. Prosi też o wskazanie ewentualnych poręczeń kredytów i pożyczek udzielonych przez zarząd powiatu i przeznaczenia tych zobowiązań. Radny wraca również do sprawy zwolnień urzędników po zmianie władzy w powiecie (radni opozycji już we wcześniejszych pytaniach i interpelacjach poruszali te kwestie – aut.) i zmian, jakie nastąpiły w regulaminie organizacyjnym starostwa od 1 grudnia 2018 roku i ich przyczyn.

– Proszę o wskazanie, z iloma osobami rozwiązano stosunek pracy od 1 grudnia 2018 r. i jakie były ewentualne przyczyny zwolnień. Kto przejął zadania wynikające z zakresów czynności zwolnionych pracowników? – napisał Grzegorz Osajkowski do starosty Łukasza Reszki (PiS).

W imieniu włodarza powiatu odpowiedzi udzielił sekretarz Mirosław Kwiatosz. – „Na dzień 30 listopada powiat miał zaciągnięty kredyt nieuruchomiony w wysokości 14 mln zł na pokrycie deficytu budżetu, wynikającego z realizacji inwestycji w ubiegłym roku. Z kolei na 31 grudnia powiat miał zaciągnięty kredyt na taką samą kwotę i cel, ale uruchomiony na kwotę 10 250 000 zł.

Na 31 lipca br. był kredyt na 10 250 000 zł uruchomiony na 7 250 000 zł na ten sam cel, co poprzednie i dodatkowo na pokrycie występującego przejściowo w ciągu 2019 roku przejściowo deficytu budżetu (3 mln zł). Do tego powiat poręczył kredyt dla świdnickiego szpitala, z którego na 30 czerwca zostało do spłaty 733 904,02 zł z terminem ostatecznej spłaty 21 grudnia 2026 i kredyt zaciągnięty w tym roku na kwotę 2 498 902,50 zł (na wkład własny do dwóch unijnych projektów o wartości 7,8 mln zł na dostawę sprzętu i wyposażenia oraz remonty w SP ZOZ – aut.) z terminem spłaty 31 października 2027 roku” – poinformował radnego sekretarz Kwiatosz.

W sprawie zmian w regulaminie sekretarz wyjaśnił, że nowy, obowiązujący od 29 stycznia Regulamin Organizacyjny Starostwa, zlikwidował Wydział Administracyjno-Samorządowy, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Funduszy Zewnętrznych, Biuro Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Biuro Promocji i Przedsiębiorczości, a powołał Biuro Samorządowe oraz Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych.

– Zadania realizowane w zlikwidowanych komórkach organizacyjnych zostały przeniesione do dotychczas istniejących komórek oraz do nowo powstałych komórek organizacyjnych – napisał Mirosław Kwiatosz, dodając, że takie zmiany wpłynęły na lepszą organizację pracy i zmniejszenie kosztów wynikających ze zmniejszenia liczby kierowników.

Ostatnia część odpowiedzi odnosi się do pytania o liczbę zwolnionych urzędników. – Za porozumieniem stron pracę straciło 9 osób. Są to: podinspektor w Biurze Promocji i Przedsiębiorczości, kierowca samochodu osobowego w Wydziale Administracyjno-Samorządowym, sekretarz powiatu, kierownik Referatu Geodezji, referent w Referacie Geodezji oraz 4 osoby, które przeszły na emeryturę, tj.: podinspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej, inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu, inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami oraz podinspektor w Biurze Starosty – informuje sekretarz.

– Ponadto rozwiązano dwie umowy o pracę za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika, tj. z podinspektorem w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych i audytorem wewnętrznym oraz wypowiedziano umowę trzem osobom z przyczyn niedotyczących pracowników: podinspektorowi w Biurze Zdrowia i Spraw Społecznych, naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Samorządowego i podinspektorowi z Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

Do tego dwie osoby (podinspektor w Biurze Starosty i inspektor w Referacie Edukacji i Sportu) przeniesione zostały na mocy porozumienia pracodawców samorządowych do innych jednostek samorządowych.

Kwiatosz dodaje, że przedstawione dane nie dotyczącą pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i na zastępstwo.

– Zadania wynikające z zakresów czynności sekretarza powiatu i kierownika Referatu Geodezji zostały przekazane osobom nowo przyjętym na te stanowiska. Natomiast pozostałe zadania realizowane są przez pracowników dotychczas zatrudnionych oraz przyjętych do starostwa w ramach robót publicznych – podsumowuje M. Kwiatosz, wskazując, że przedstawione ruchy kadrowe przełożyły się na oszczędności.

Radny Osajkowski nie do końca jest zadowolony z takiej odpowiedzi. – O ile same przedstawione dane co do zobowiązań finansowych powiatu i liczby pracowników, którzy stracili pracę mogę uznać za wyczerpujące i w miarę satysfakcjonujące, to co do samej przyczyny zwolnień i sensowności zmiany struktury organizacyjnej mam poważne wątpliwości – mówi.

Opozycyjni radni zwracają uwagę, że liczba urzędników, z którymi nowy zarząd rozwiązał umowy o pracę, stale rośnie, przypominając, że kiedy pytali o to kilka miesięcy temu, starostwo mówiło o 12 osobach, a teraz już o 20 i pytają, czy to koniec kadrowej wymiany w starostwie. JN