Kąpielisko przy plaży głównej

(25 maja) Podobnie jak w latach ubiegłych także w tym roku gmina Włodawa zorganizuje w Okunince kąpielisko przy plaży głównej, w granicach wewnętrznego obszaru pomostu pływającego. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na ostatniej sesji RG. Będzie to prawdopodobnie jedyne kąpielisko z prawdziwego zdarzenia w całym województwie.

 

Oprócz kąpieliska przy plaży głównej gmina zapewni również tzw. miejsce wykorzystywane do kąpieli, wydzielone na obszarze 200 m, od toalet przy punkcie postoju ratowników, w stronę „Rusałki”. Czym różni się kąpielisko od miejsca do kąpieli? Przede wszystkim obowiązkami administratora i kosztami z nich wynikającymi. Kąpieliska miały być zgłaszane do 31 grudnia poprzedzającego rok, poza tym ustawowo organizatorzy zobligowani są do 15 czerwca w porozumieniu z Sanepidem ustalić harmonogramy badania jakości wody (przynajmniej raz na miesiąc i nie mniej niż 4 w sezonie). Dodatkowo jakość wody ma być systematycznie nadzorowana pod względem wizualnym (obecność widocznych zanieczyszczeń czy sinic), musi też zostać sporządzona odpowiednia dokumentacja zawierająca szczegółowy profil wody, a informacja o jakości wody w kąpielisku musi być widoczna dla korzystających ze zbiornika. Natomiast organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli, oprócz oznakowania, musi wykonać tylko jedno badanie jakości wody 2 tygodnie przed rozpoczęciem sezonu, a drugie badanie ma być wykonane przynajmniej 1 raz w trakcie sezonu. Sanepid będzie interweniował dopiero w momencie, kiedy otrzyma zgłoszenie o pogorszeniu się jakości wody. Wedle ustawy nie jest zobligowany do regularnych kontroli, nie ma też możliwości wpłynąć na większą liczbę testów przeprowadzanych przez administratora.
W związku z większymi kosztami utrzymania kąpieliska od miejsca wykorzystywanego do kąpieli tych pierwszych organizuje się, w przekroju całego regionu, stosukowo mało. W poprzednich latach bywało, iż kąpielisko w Okunince było w sezonie turystycznym jedynym w całym województwie lubelskim. Tak też będzie prawdopodobnie i w tym roku. (ad)