Lublin dodał nauczycielom

Rada Miasta Lublin uchwaliła nowy regulamin wynagradzania nauczycieli określający warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród. Dodatkowe pieniądze powinny trafić do nauczycieli do końca września br.


Choć Lublin, podobnie jak inne samorządy, co roku musi dokładać własne środki do otrzymywanej z budżetu państwa na wypłatę nauczycielskich pensji subwencji oświatowej, miasto, jak na wielokrotnego laureata tytułu „Samorządowego Lidera Edukacji” przystało, postanowiło wraz z nowym rokiem szkolnym zwiększyć niektóre dodatki do nauczycielskich pensji.

– Rok temu do subwencji oświatowej musieliśmy dołożyć ok. 178 mln zł – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania. – W tym roku ta kwota może być jeszcze większa w związku z przyznaną od września przez rząd podwyżką o 9,6 proc. wynagrodzeń zasadniczych pedagogów.

Jej skutki finansowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, objętych częścią oświatowej subwencji ogólnej, prowadzonych przez Miasto Lublin szacowane są na ok. 10 mln zł, a ze wstępnych informacji wynika, że kwota subwencji na pokrycie skutków tej podwyżki wyniesienie tylko 8,6 mln zł, co oznacza, że 1,4 mln zł różnicy trzeba będzie sfinansować ze środków własnych.

Mimo to miasto od września zdecydowało się podnieść nauczycielom niektóre dodatki do pensji. Przyjęty przez radnych na sesji, 5 września, regulamin wynagradzania nauczycieli (za jego wprowadzeniem zagłosowało 26 radnych, nikt nie był przeciw, a trzej radni PiS: Stanisław Brzozowski, Robert Derewenda i Marcin Jakóbczyk wstrzymali się od głosu) ustalił nowe stawki i widełki dodatków motywacyjnych, funkcyjnych oraz dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zwiększenie dodatku i wyrównanie dodatku za wychowawstwo w szkole i przedszkolu do 300 zł miesięcznie (dotąd było maksymalnie 197,94 zł).

Zwiększona została również kwota dodatku za prowadzenie zajęć w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” – nauczyciel uczący przedmiotu zdawanego w trakcie tej matury otrzyma dodatek w wysokości 60 % wynagrodzenia zasadniczego (dotychczas było to 40 % wynagrodzenia zasadniczego).

Ponadto regulamin ustala, że każdy nauczyciel, który sprawuje funkcję opiekuna stażu otrzyma 70,00 zł miesięcznie za opiekę nad każdym nauczycielem-stażystą, a wszystkie dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy, dodatki dla dyrektorów i innych nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach zostały wyrażone konkretnymi kwotami, a nie jak dotąd w procentach od przyjętego wskaźnika.

Emilia Kalwińska

Stawki dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i innych nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach:

1. Przedszkola: dyrektor– 1000,00 – 2600,00 zł, wicedyrektor: 500,00 – 1200,00 zł

2. Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów: a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) – 1000,00 – 3900,00, b) wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) – 800,00 – 1900,00 zł., c) kierownik warsztatu szkolnego – 600,00 – 1600,00 zł. d) kierownik laboratorium, kierownik szkolenia praktycznego, zastępca kierownika warsztatu szkolnego – 500,00, – 1200,00 zł. e) kierownik sekcji – 300,00 – 800,00 zł. f) zastępca kierownika szkolenia praktycznego, zastępca kierownika laboratorium – 300,00 – 900,00 zł.

3. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze (zespoły placówek), młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

a) dyrektor – 1000,00 – 3000,00 zł., b) wicedyrektor, kierownik internatu, kierownik warsztatu szkolnego – 600,00 – 1400,00 zł., c) zastępca kierownika internatu, zastępca kierownika warsztatu – 600,00 – 1400,00 zł.

4. Bursy, internaty, szkolne schroniska młodzieżowe, półinternaty, świetlice szkolne (w tym szkół specjalnych) a) dyrektor bursy, dyrektor szkolnego schroniska młodzieżowego – 1000,00-2500,00 zł. b) wicedyrektor bursy – 500,00 -1200,00 zł. c) kierownik internatu – 500,00 – 1000,00 zł. d) kierownik półinternatu, kierownik świetlicy szkolnej, zastępca kierownika internatu – 300,00 – 800,00 zł.

5. Młodzieżowe domy kultury a) dyrektor młodzieżowego domu kultury – 300,00 – 800,00 zł. b) wicedyrektor młodzieżowego domu kultury – 500,00 -1200,00 zł. c) kierownik działu, kierownik pracowni – 300,00 – 600,00 zł.

6. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne– dyrektor – 1000,00 -2300,00 zł. a wicedyrektor 500,00 – 1200,00 zł.

Dodatki za pracę w warunkach trudnych lub uciążliwych:

1) za prowadzenie zajęć praktycznej nauki zawodu w szkołach specjalnych: w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 557,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 573,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 650,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 764,00 zł,

2) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 140,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 144,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 163,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 191,00 zł,

3) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 557,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 573,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 650,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 764,00 zł,

4) za prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 557,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 573,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 650,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 764,00 zł,

5) za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach), w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 696,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 716,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 813,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 955,00 zł,

6) za prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologicznopedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 223,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 229,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 260,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 306,00 zł,

7) za prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 696,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 716,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 813,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 955,00 zł,

8) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych, w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 835,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 859,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 975,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 1146,00 zł,

9) za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program „Międzynarodowej Matury” z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym, w wysokości: a) nauczycielom stażystom – 1670,00 zł, b) nauczycielom kontraktowym – 1718,00 zł, c) nauczycielom mianowanym – 1950,00 zł, d) nauczycielom dyplomowanym – 2291,00 zł,