Magistrat z nowym regulaminem

30 stycznia br. wejdzie w życie nowy regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Chełm. W magistracie będzie osiem jednostek organizacyjnych i dziesięć wydziałów oraz biur, a także kilkanaście referatów. Nie wiadomo jeszcze, kto pokieruje nowymi departamentami, wydziałami, czy biurami.

Zakończyły się prace nad nowym schematem organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm. W minionym tygodniu prezydent Jakub Banaszek podpisał zarządzenie o wprowadzeniu regulaminu w życie z dniem 30 stycznia br. Przewiduje on utworzenie Gabinetu Prezydenta Miasta oraz siedmiu departamentów: nieruchomości, architektury i budownictwa, inwestycji i rozwoju, komunalnego, edukacji i sportu, promocji i kultury, spraw obywatelskich oraz finansów.

Wszystkie z nich będą jednostkami organizacyjnymi. W skład urzędu wejdą także: Urząd Stanu Cywilnego, Straż Miejska, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Organizacyjno-Administracyjny, Biuro Rady Miasta, Biuro Kontroli, Biuro Nadzoru Właścicielskiego nad Spółkami Komunalnymi, Biuro Audytu Wewnętrznego, Biuro Obsługi Prawnej, Biuro Informatyki oraz trzy samodzielne stanowiska pracy: Miejski Rzecznik Konsumentów, Inspektor Ochrony Danych i Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

W Gabinecie Prezydenta Miasta znajdą się: Biuro Prezydenta, Biuro Obsługi Inwestora, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Prasowe. Departament Nieruchomości, Architektury i Budownictwa będzie składał się z: Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Wydziału Architektury i Budownictwa. W Departamencie Inwestycji i Rozwoju będą: Wydział Inwestycji i Dróg, Wydział Projektów i Funduszy Europejskich oraz Biuro Zamówień Publicznych.

W Departamencie Komunalnym znajdą się: Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Departament Spraw Obywatelskich będzie miał pięć komórek: Wydział Komunikacji, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnika do Kontaktów z Mieszkańcami. Departament Finansów ma składać się z dwóch wydziałów, finansowego i budżetu.

Nieznane są jeszcze nazwiska przyszłych dyrektorów departamentów i kierowników wydziałów, biur czy referatów. Można spodziewać się, że część stanowisk obejmą dotychczasowi dyrektorzy, a na obsadę pozostałych prezydent ogłosi konkursy. Do sprawy nowego schematu organizacyjnego urzędu miasta jeszcze powrócimy. (s)