Miliony dla lubelskich zawodówek

Jednym z beneficjentów unijnej dotacji jest ZS nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Aż 21 projektów ze szkół zawodowych z całego województwa zyska unijne dofinansowanie. W sumie będzie to ponad 55,5 mln zł dla kilkudziesięciu placówek. Jedna piąta tych środków przypadnie Lublinowi.

Środki finansowe zostaną przekazane na doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz, na prace modernizacyjne i dostosowanie istniejącej infrastruktury. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jednym z wnioskodawców jest Gmina Lublin. W ramach projektu „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła, jutro sukces” lubelskim szkołom i placówkom oświatowym zostało przyznane unijne dofinansowanie w wysokości 10 915 920, 00 zł (całkowita wartość projektu to 12 128 800, 41 zł).
Jednym z beneficjentów tego programu jest ZS nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Uczniowie kierunków technik informatyk i technik organizacji reklamy będą odbywali płatne staże wakacyjne wezmą udział w szkoleniach i warsztatach (programowanie, grafika 3D, InDesign, ECDL, Autocad), a nauczycielom przedmiotów zawodowych zostaną sfinansowane studia podyplomowe. Dodatkowo szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt. Koszt projektu w ZS nr 1 to kwota prawie 2 mln zł. Z unijnego dofinansowania skorzysta także Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. W ramach projektu uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik elektryk oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej skorzystają z dodatkowych zajęć i wakacyjnych staży oraz m.in. kursu spawania, a szkoła zyska doposażenie pracowni.
– Udział w projekcie to dla uczniów naszej szkoły szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji popartych certyfikatami instytucji zewnętrznych. Posiadanie takich certyfikatów ułatwi naszym absolwentom znalezienie w przyszłości satysfakcjonującej pracy – ocenia Anna Smolińska dyrektor ZSE. Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła, jutro sukces” realizowany będzie w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 września 2019 r. Obejmuje 12 szkół zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Skorzysta z niego 123 nauczycieli i 1656 uczniów w wieku 16-20 lat, w tym ponad 40 uczniów z niepełnosprawnościami. Ważnym punktem jest również doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych o wartości ogółem ponad 2,5 mln zł.

Ciągły postęp – nieustanne dokształcanie się

Kolejnym lubelskim projektem, który uzyskał unijne dofinansowanie, jest „Profesjonalny Diagnosta – Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie”. Szkoła z ulicy Długosza otrzyma unijne środki w wysokości 629 112,06 złotych (całkowita wartość projektu to 699 013,40 zł). Realizacja projektu planowana jest od 2018 r. do 2020 r. Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie (168 osób), skorzystają ze staży zawodowych i zajęć specjalistycznych. Przewidziano również 100 tysięcy złotych na doposażenie pracowni zawodowych i środki na szkolenia dla 12 nauczycieli.
– Postęp technologiczny w przemyśle motoryzacyjnym wymusza na nauczycielach ciągłe doskonalenie i uzupełnianie swoich kompetencji zawodowych w zakresie nowoczesnych technologii diagnozowania i napraw pojazdów samochodowych. Odpowiednie przygotowanie kadry pedagogicznej w tym obszarze umożliwi przekazanie uczniom zdobytej wiedzy, co w znacznym stopniu przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności kształcenia oraz wpłynie na jego innowacyjność – mówi Ryszard Morawski, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie. Planowany projekt jest powiązany ze złożonym w 2016 r. wnioskiem o dofinansowanie budowy specjalistycznej samochodowej stacji diagnostycznej, z której skorzystają uczniowie kierunków: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych. Wartość planowanego dofinansowania stacji to 4 421 966,79 zł. – Jestem przekonany, że wszystkie podjęte działania w ramach projektu, znajdą swoje potwierdzenie w lepszych wynikach nauczania i egzaminowania osiąganych przez uczniów naszej szkoły – dodaje dyrektor Morawski.

Nie tylko masaż bańkami chińskimi

O unijne środki w Lublinie starała się z sukcesem także Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im A. Bączkowskiego. Dofinansowanie z Unii w przypadku tej placówki wynosi 1 518 391, 44 zł ( wartość projektu to 1 718 301,60 zł). – Celem projektu „Mobilny absolwent” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych i podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych, adekwatnych do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy – wyjaśnia Renata Drozd, koordynator projektu w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych.
Uczniowie kierunków technik masażysta, technik usług kosmetycznych i terapeuta zajęciowy zyskają możliwość odbycia dodatkowych kursów, np. masażu bańką chińską czy z florystyki. Najlepsi skorzystają z możliwości odbycia dwumiesięcznych staży zawodowych zorganizowanych u pracodawców. W ramach projektu planowane jest również zorganizowanie doradztwa zawodowego. 18 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w instytucjach współpracujących ze szkołą, weźmie udział w kursach podnoszących kompetencje zawodowe, a pracownie zawodowe zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Słuchacze osiągający najwyższe wyniki nauczania zrobią kurs nauki jazdy kat. B.
Środki na wsparcie szkolnictwa zawodowego pochodzą z pierwszego rozstrzygniętego konkursu w ramach działania 12.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Emilia Kalwińska

Lubelskie szkoły biorące udział w projekcie:

Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego; Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II; Technikum Budowlano-Geodezyjne w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego; Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów; Technikum Elektroniczne im Obrońców Lublina 1939 roku w Zespole Szkół Elektronicznych; Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego; Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga; Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki; Technikum Usługowo-Gospodarcze w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15 Specjalna dla Uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 1; Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej.