Miliony na wyprawkę

Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” w nadchodzącym roku szkolnym zaplanowano w całej Polsce blisko 24 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.
Z podręczników skorzystają uczniowie z roczników, które nie były jak dotąd objęte programem „Wyprawka szkolna”. Dofinansowanie do podręczników i wyprawek otrzyma około 60 tys. uczniów.
Już za dwa lata, jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wszystkie roczniki uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjach mają uczyć się z podręczników użyczanych przez szkoły. W tym roku MEN planuje wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów klasy VI szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum i wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych. Na dofinansowanie podręczników (w tym podręczników do kształcenia specjalnego i zawodowego) liczyć mogą uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Program „Wyprawka szkolna” to także wsparcie na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Taka pomoc przysługuje uczniom klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnnych. Wysokość dofinansowania zależeć będzie od rodzaju niepełnosprawności oraz poziomu i typu szkoły, w której uczy się uczeń niepełnosprawny.

Jak i gdzie złożyć wniosek

W Lublinie wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka szkolna” składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w nowym roku szkolnym. – W tym roku, zgodnie z zarządzeniem prezydenta Lublina, ustalono termin składania wniosków do dnia 5 września 2016 roku – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. Pomoc, podobnie jak w latach ubiegłych, przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Wniosek złożyć będzie mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy. Do wypełnionej prośby o dofinansowanie zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Termin, do którego należy dokonać zwrotu kosztów zakupu podręczników to, 18 listopada 2016 roku. – Pierwsza transza środków przeznaczonych przez MEN na sfinansowanie wyprawek dla dzieci z województwa lubelskiego w nadchodzącym roku szkolnym to kwota 835 tysięcy 975 złotych – mówi Marta Pączek z lubelskiego kuratorium oświaty. (EM.K.)

Zgodnie z rozporządzeniem MEN wartość pomocy w programie „Wyprawka szkolna” nie może przekroczyć kwoty:
225 zł – dla ucznia: a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego albo uczęszczającego do szkoły ponadgimnazjalnej.
770 zł – dla ucznia: a) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; b) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej albo klasy III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
325 zł – dla ucznia: a) słabo widzącego; b) niesłyszącego; c) słabo słyszącego; d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f, uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
770 zł – dla ucznia: a) niesłyszącego; b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b, uczęszczającego do klasy VI szkoły podstawowej, klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia albo klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
350 zł – dla ucznia: a) słabo widzącego; b) niesłyszącego; c) słabo słyszącego; d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f. Uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
607 zł – dla ucznia: a) niesłyszącego; b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; c) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b, uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego.
390 zł – dla ucznia: a) słabo widzącego; b) niesłyszącego; c) słabo słyszącego; d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f, uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej.
445 zł – dla ucznia: a) słabo widzącego; b) niesłyszącego; c) słabo słyszącego; d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–f, uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego.
175 zł – dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającego do klas I–III szkoły podstawowej w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.