Na co pójdą kolejne miliony?

Tablety, za pomocą których głosują radni, już na starcie popsuły się. Projekt budżetu na 2019 rok trzeba było więc przyjąć „po staremu”. Ale, aby nie było wątpliwości, zamiast zwykłego „kto jest za?”, każdy z radnych był z osobna pytany o zdanie.

Przedstawiony na ostatniej sesji przez wójta gminy Chełm Wiesława Kociubę projekt budżetu na 2019 rok zakłada osiągnięcie przez gminę dochodów w kwocie 66.448.245,95 zł oraz wydatki na poziomie 64.434.294,12 zł. Ponad 2 miliony nadwyżki i kolejny milion przychodów z tytułu wolnych środków mają zostać przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na zadania bieżące gmina panuje wydać 46.078.410,08 zł, zaś majątkowe – 18.355.884,04 zł. W tym na zadania własne przeznaczono 31.270.566,66 zł, z czego najwięcej, bo ponad 16 mln zł, trafi na oświatę (samo wynagrodzenie i pokrycie wydatków statutowych w szkołach podstawowych to ponad 12 mln zł). Do tego dochodzi 870 tys. zł na oddziały przedszkolne, 1,7 mln zł na przedszkola, ponad 644 tys. zł na gimnazja, ponad pół mln zł na dowóz dzieci do szkół i kolejne 300 tys. zł na termomodernizację oddziału w Stawie). Administracja publiczna to koszt 6.678.025,66 zł, z czego 190 tys. zł to obsługa rady, a ponad 4 mln zł – wydatki urzędu i wynagrodzenia dla pracowników.

Prawie 2 mln zł ma pochłonąć pomoc społeczna, a ponad 1,1 mln zł – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (utrzymanie zieleni, ochrona powietrza, oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń czy usuwanie azbestu). Rekonstrukcja wieży w Stołpiu to koszt 100 tys. zł, a 900 tys. zł z dotacji unijnej trafi na konto Centrum Bibliotek i Kultury. Ponad pół miliona złotych pochłonie budowa sieci wodociągowych i kanalizacji w Rożdżałowie-Kolonii, Strupinie Małym, Podgórzu, Nowosiółkach i Żółtańcach-Kolonii.

Naprawa i odśnieżanie dróg, koszenie poboczy, zakup wiat przystankowych, konserwacja rowów czy naprawa przepustów – 825 tys. zł, zaś prawie 1 mln zł to wydatki związane z wypoczynkiem letnim nad kąpieliskami w Żółtańcach i Stawie (zatrudnienie ratowników, monitoring, zakup kamer i ich montaż).

Prawie 9 mln zł pochłonie realizacja w gminie programu „500 plus”, a prawie 5 mln zł trafi na wypłaty z funduszu alimentacyjnego. 14.500.80 zł to wydatki na dowóz dzieci do szkół w mieście i dotacja dla Chełma na transport i opiekę dzieci niepełnosprawnych w specjalnej placówce.

Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Pokrówce wyceniono na 470 tys. zł, 1,5 mln zł gmina zapłaci za odbiór śmieci, a 480 tys. zł pochłonie budowa świetlicy w Depułtyczach Królewskich (zadanie realizowane w latach 2018-2020).

Do najważniejszych inwestycji należy rozbudowa sieci wodociągowych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowa oczyszczalni za ponad 2 mln zł (zadanie realizowane w latach 2017-2019 w ramach RPO) oraz montaż kolektorów i kotłów na biomasę. Ponad 900 tys. zł pochłonie natomiast zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Żółtańce (dofinansowanie RPO to ponad 660 tys. zł), a budowa świetlicy w Strupinie Dużym kolejne 300 tys. zł. Z kolei ponad 822 tys. zł trafi na modernizację i rozbudowę systemów informatycznych w urzędzie (zadanie realizowane w latach 2016-2020, z czego tegoroczna dotacja to ponad 550 tys. zł). (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here