Naukowy zastrzyk energii

Polska Grupa Energetyczna PGE i Politechnika Lubelska zawarły porozumienie o współpracy w obszarze kształcenia i badań naukowo– dydaktycznych. Jest to część realizowanego przez PGE programu, mającego na celu wspieranie edukacji przyszłych kadr z sektora energetyki.
Porozumienie zawarto w celu stworzenia jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności przez studentów i kadry naukowe uczelni. Dzięki temu PGE będzie pozyskiwać wykwalifikowane kadry inżynierskie oraz wykorzysta potencjał naukowo-badawczy Politechniki Lubelskiej. Daje to też uczelni możliwości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technicznych w obszarze energetyki.
W ramach tej współpracy studenci PL będą mogli podejmować praktyki i staże w PGE i będą na bieżąco informowani o możliwościach zatrudnienia. PGE będzie uczestniczyć w organizowanych przez Politechnikę targach pracy. Spółka będzie miała także możliwość przedstawienia wniosków w zakresie programów nauczania na wybranych kierunkach kształcenia i poszczególnych specjalnościach. Grupa PGE będzie wspierać przedsięwzięcia Politechniki dotyczące kształcenia, m.in. konkursy na najlepsze prace dyplomowe na wszystkich szczeblach, nowe formy kształcenia oraz studia podyplomowe.

– Grupa PGE jako lider rynku energetycznego w Polsce świadomie uczestniczy w tworzeniu zaplecza kompetentnej kadry przyszłych pracowników sektora energetycznego. Angażujemy się w programy naukowe skierowane do studentów wyselekcjonowanych uczelni technicznych. Branży energetycznej w przyszłości zagraża luka pokoleniowa, więc zainteresowanie najlepszych studentów pracą w energetyce jest szczególnie istotne – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE.
Instytucje skupią się przede wszystkim na badaniach naukowych nakierowanych na bezpośrednie zastosowanie ich w gospodarce. Będą więc współpracować przy upowszechnianiu, promowaniu i popularyzowaniu osiągnięć naukowych, a studenci będą mogli uczestniczyć w konferencjach i prezentacjach organizowanych przez PGE. Przedstawiciele Grupy będą brali udział w organizowanych przez PL spotkaniach biznesowych i naukowo-badawczych, których tematem przewodnim będzie rozwój innowacyjnych w sektorze energetycznym.MG