Nawet pół miliona na modernizację

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ruszyła z tegorocznymi naborami wniosków na inwestycje. Na pierwszy ogień poszła „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Wnioski należy składać od 19 lutego do 20 marca. A pozyskać można do pół miliona złotych.

ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”.
Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Standardowo poziom dotacji wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, a może wzrosnąć do 60 proc., gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Od uzyskanej liczby punktów za wniosek zależeć będzie kolejność przyznawania pomocy gospodarstwom.
ARiMR ogłosiła już harmonogram planowanych w tym roku pozostałych naborów wniosków w ramach PROW. W marcu np. można będzie składać wnioski na „Restrukturyzację małych gospodarstw” i „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”, w maju – o „Premie dla młodych rolników”, w czerwcu – o „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie internetowej Agencji. (bf)