Nowe rady w ChSM

Zakończyły się wybory do rad osiedli Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nowe rady, w nowych składach przez następne trzy lata będą inicjować działania, wnioskować i opiniować, a także współdziałać z zarządem i radą nadzorczą ChSM przy realizacji najważniejszych spółdzielczych przedsięwzięć. – Rady osiedlowe są bezpośrednim łącznikiem zarządu z mieszkańcami, a więc mają znaczący wpływ na każdy niemal aspekt działalności spółdzielni – podkreśla Ewa Jaszczuk, prezes ChSM w Chełmie. – Dlatego tak ważne jest, by każde z sześciu osiedli miało silną i prężnie działającą reprezentację.
W skład rad osiedli Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wchodzą przedstawiciele wybrani spośród mieszkańców danego osiedla. Warunkiem jest oczywiście członkostwo w ChSM i chęć działania na rzecz lokatorów. Rada w składzie od 3 do 7 osób wybierana jest na trzyletnią kadencję i ma szerokie kompetencje, m.in. opiniowanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno – gospodarczej osiedla w ramach planów ogólnych ChSM, współdziałanie z zarządem i radą nadzorczą w sprawowaniu nadzoru i kontroli nad działalnością administracji osiedla. Członkowie rad osiedli nie tylko reprezentują interesy mieszkańców wobec administracji i władz spółdzielni ale także w ich kompetencji leży rozpatrywanie oraz opiniowanie skarg i wniosków mieszkańców osiedla na działalność administracji. Zgodnie ze statutem spółdzielni rady zajmują się także koordynowaniem działalności społeczno – kulturalnej na terenie osiedla oraz inicjowaniem i organizowaniem przedsięwzięć lokatorskich na osiedlach.
Wybory na osiedlach odbywały się we wrześniu 2016 roku. W ciągu następnych kilku tygodni osiedlowi samorządowcy wybrani do rad przeprowadzali posiedzenia, na których dokonywano wyborów przewodniczących, zastępców i sekretarzy. Tak ukonstytuowane rady będą pracować przez najbliższe trzy lata.
Składy Rad Osiedli w Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (kadencji 2016-2019 r.):
Rada Osiedla „Śródmieście”: Przewodniczący – Sebastian Bielecki, z-ca przewodniczącego – Zdzisław Bogdański, sekretarz – Wera Orłowska, Irena Dobrzańska i Józef Dmuch – członkowie

Rada Osiedla „Słowackiego – Kolejowa”: Przewodniczący: Franciszek Golik, z-ca przewodniczącego Henryk Dobrowolski, sekretarz – Maria Gawryjołek
Rada Osiedla „XXX-lecia”: Przewodniczący – Władysław Grel , z-ca przewodniczącego – Zbigniew Szczepanek, sekretarz – Danuta Krawczyńska-Bommersbach, Bogdan Jurek i Jan Wójtowicz – członkowie
Rada Osiedla „Kościuszki”: Przewodniczący – Marek Adamczyk, z-ca przewodniczącego Edward Maciuk, sekretarz – Elżbieta Kulik, Czesław Ożóg i Piotr Wiącek – członkowie
Rada Osiedla „Słoneczne”: Przewodniczący – Andrzej Suski, z-ca przewodniczącego Monika Posturzyńska, sekretarz – Elżbieta Żeleźnicka, Wiesława Grabowiecka i Jan Pyda – członkowie.
Rada Osiedla „Sikorskiego”: Przewodniczący – Bożena Szaran, z-ca – Stanisław Borzemski, Danuta Kiwińska – członek.
(wóz)