O takiej ulicy marzą…

Społecznicy z Tatar mają precyzyjny plan przebudowy ulicy Montażowej

Rada dzielnicy Tatary przygotowała wytyczne do koncepcji przebudowy ulicy Montażowej. Jest szansa, że ta inwestycja ruszy w przyszłym roku.


Opracowanie wytycznych to efekt rozpoczęcia przez Zarząd Dróg i Mostów tzw. prac przygotowawczych. – W budżecie miasta na 2019 r. są zabezpieczone środki na opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy i Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął już prace przygotowawcze. Na wniosek ZDiM opracowaliśmy wstępną koncepcję przebudowy tej ulicy i przyjęliśmy ją na jednym z posiedzeń – tłumaczy Józef Nowomiński, przewodniczący rady dzielnicy Tatary.

Mieszkańcy chcą, aby przebudowa „objęła ulicę począwszy od wjazdu z ul. Gospodarczej do skrzyżowania z ul. Kresową/Odlewniczą, łącznie z przestrzenią pomiędzy budynkami przy ul. Motorowej 1-3”. Domagają się też m.in. utrzymania obecnej organizacji ruchu, dostosowania szerokości jezdni do obowiązujących standardów dla dróg gminnych, utworzenia nowych miejsc parkingowych (głównie z płyt ażurowych) czy zaprojektowania oświetlenia jezdni, chodników i miejsc parkingowych.

Na liście wytycznych znalazło się również „rozważenie zasadności budowy progów zwalniających, a szczególnie budowy podwyższonej jezdni na przejściu dla pieszych pomiędzy budynkami przy ul. Montażowej 3 – 10”.

Rada dzielnicy opracowała też wytyczne dla poszczególnych fragmentów ulicy. Wśród nich znalazły się m.in.: „przebudowa placu od strony pawilonów handlowych przy ul. Motorowej 2 z uwzględnieniem miejsc do parkowania od strony pawilonu, od strony ul. Gospodarczej i przy budynku przy ul. Motorowej 4”, „poszerzenie jezdni przy budynkach przy ul. Motorowej 1-7, ewentualnie kosztem chodnika”, „rozważenie możliwości wybudowania miejsc parkingowych między budynkami przy ul. Motorowej 3-5 i Motorowej 5-7, od strony ul. Montażowej”, zbudowanie miejsca parkingowego koło warzywniaka przy Montażowej 14 czy zbudowanie 4 miejsc parkingowych przy ścianie bocznej budynku przy ulicy Montażowej 16.

Po opracowaniu roboczej wersji projektu mieszkańcy Tatar planują też spotkanie z przedstawicielami ZDIM. – Chcemy uzgodnić ostateczną wersję przebudowy tej najważniejszej na osiedlu ulicy – wyjaśnia J. Nowomiński. GR