OHP zapraszają

Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie zaprasza wszystkich chętnych do uzupełniania wykształcenie ogólnego w zakresie gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobycia kwalifikacji zawodowych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub w formie kursowej.

 

Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach, natomiast praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) albo w warsztatach OHP. Nauka zawodu trwa trzy lata. Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP gimnazjum, nie dłużej jednak niż 22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji.
– Swoją ofertę kierujemy do młodzieży wieku 15-18 lat, która chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, łącząc naukę z pracą – mówią pracownicy włodawskiego ŚHP. – Uczestnicy jednostki opiekuńczo-wychowawczej kształcą się w formach: Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa 1 na statusie ucznia, klasa 2 i 3 – młodociany pracownik); Zasadnicza Szkoła Zawodowa; Rzemieślnicza Nauka Zawodu.
Szczegółowe informacje można znaleźć w placówce: Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie, ul. Kopernika 1, 22-200 Włodawa, tel: 82 57 25 662.
Ochotnicze Hufce Pracy są publiczną instytucją rynku pracy, realizującą zadania państwa w obszarze polityki społecznej oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia. OHP działają na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego – w tym szczególne działania skierowane są do młodzieży dotkniętej ubóstwem, bezrobociem, patologiami społecznymi. Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. (p)

News will be here