Oświata na świeczniku

Głównie o edukacji dyskutowali radni podczas wtorkowej sesji Rady Powiatu Świdnickiego. Samorządowcy uhonorowali również odchodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku, insp. Grzegorza Hołuba, odznaczeniem „Zasłużony dla Powiatu Świdnickiego”.


Na początku sesji starosta Łukasz Reszka zawnioskował o włączenie do porządku obrad zmiany uchwały w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu, których właścicielem i zarządcą jest powiat oraz warunków korzystania z tych przystanków.

– Mieszkańcy gminy Mełgiew poprosili o dodanie do listy przystanków nowych lokalizacji. Po analizie wniosku uznaliśmy, że jest on zasadny – uzasadniał starosta Reszka (PiS). – Wskazane miejsca pozwolą przewoźnikom wprowadzić je do rozkładów jazdy, a tym samym ułatwią mieszkańcom przemieszczanie się w obrębie gminy.

Radni jednogłośnie poprali wniosek i uchwałę, dzięki czemu w wykazie przystanków pojawi się trzynaście nowych (w Józefowie, Jackowie, Mełgwi, Trzeciakowie, Dominowie, Janówku, Krępcu).

Podziękowania dla komendanta

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia insp. Grzegorzowi Hołubowi, komendantowi Powiatowemu Policji w Świdniku, który 3 lutego br. przechodzi na emeryturę, odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu Świdnickiego”. Jak podkreślał starosta, to wyraz uznania za ofiarną wieloletnią służbę i działalność na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu.

– Większość swojej służby spędziłem w Świdniku i starałem się robić wszystko dla dobra naszych mieszkańców i mam nadzieje, że tak zostanę zapamiętany. To były dobre lata, dlatego chciałabym za nie podziękować, a jeżeli zawiniłem wobec kogoś, to przepraszam. Odznaczenie, które dziś otrzymałem, traktuję także jako wyróżnienie dla całej Policji – dziękował komendant Hołub, który w mundurze przepracował 30 lat, a od lipca 2016 roku pełnił funkcję komendanta świdnickiej policji.

Do momentu powołania nowego szefa komendy jego obowiązki będzie pełnić obecny zastępca podinsp. Sławomir Kwiatkowski.

Oświata to priorytet

Dalszą część sesji zdominowały sprawy powiatowej oświaty. Rozpoczęła je prezentacja osiągnięć i aktualnej sytuacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Świdniku, którą przedstawił dyrektor szkoły Stanisław Stefańczyk.

– Nasza szkoła jest starsza od miasta, gdyż powstała w 1952 roku, a prawa miejskie Świdnikowi zostały nadane dwa lata później – rozpoczął swoje wystąpienie dyrektor „Bronka”. – Nasza szkoła może pochwalić się uzyskaniem wielu certyfikatów, odznaczeń oraz tytułów, m.in.: „Zasłużony dla Miasta Świdnika”, „Amicus Civitatis”, „Miejsce wolne od nienawiści”, „Wiarygodna Szkoła”, „Szkoła – Lider Innowacji”. Obecnie mamy 7 klas pierwszych – 3 po gimnazjum i 4 po szkole podstawowej. Od kilku lat mamy 100% zdawalności matury i otrzymujemy wyróżnienie „Brązowa Tarcza” w Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy”.

Prowadzimy koła zainteresowań oraz zajęcia sportowe i wyrównawcze oraz dodatkowe dla maturzystów. Realizujemy obecnie unijny projekt o wartości ponad 1 miliona złotych, w ramach którego doposażono kilka pracowni. Składamy kolejne wnioski, m.in. aplikujemy do programu Erasmus Plus. Organizujemy i uczestniczymy akcjach charytatywnych i zawodach sportowych. Współpracujemy z uczelniami wyższymi, np. z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Kilka razy w roku organizujemy akcję „Nocowanie w Bronku” – mówił o pracy i sukcesach szkoły dyrektor Stefańczyk.

W reakcji na swoje wystąpienie dyrektor usłyszał od radnych wiele ciepłych słów.

– Chylę czoła panu dyrektorowi. Zawsze był pan dla mnie wzorem do naśladowania. Szkoła nie tylko uczy, ale powinna też wychowywać. Moi uczniowie ostatnio stwierdzili, że można być nauczycielem sympatycznym i skutecznym albo skutecznym ale stresującym. Mam nadzieję, że tak jak pan jestem w tej pierwszej grupie – rozpoczęła swoją wypowiedź od komplementowania dyrektora radna Elżbieta Migut (KO), która jest nauczycielką w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, po czym zgłosiła konkretny postulat. – Z doświadczenia wiem, że wielkim problemem dla szkół jest prowadzenie kół zainteresowań, ponieważ nauczyciele w większości prowadzą je wolontarystycznie. Apeluję do zarządu powiatu, by znalazł pieniądze na sfinansowanie prowadzenia choć kilku takich kół, które uzna za priorytetowe.

– Faktycznie szkoła odnosi znakomite sukcesy. Czy ma pan jakieś życzenia, które rada powiatu może pomóc spełnić? – pytał powszechnie szanowanego i lubianego dyrektora Stefańczyka radny Tomasz Szydło (PiS), będący dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku. W odpowiedzi usłyszał, że w szkole przydałby się np. monitoring, wynagradzanie nauczycieli za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, nowy sprzęt audiowizualny.

Z kolei radny Jakub Osina (ŚWS) miał do szefa I LO pytania. – Jaka jest średnia liczebność klasy w I LO i jak to wygląda na tle innych naszych szkół? – dociekał Jakub Osina. Dyrektor odpowiedział mu, że nie wiem, jak to wygląda w innych szkołach prowadzonych przez powiat, ale w „Bronku” największa klasa liczy 36 uczniów, a najmniejsza 20. Jednocześnie dodając, że liczebność klasy przekłada się na wyniki w nauce.

Na sesji przedstawiono też informację o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w powiecie na poszczególnych stopniach awansu w zeszłym roku. Wynika z niej, że od 1 stycznia do 31 sierpnia nauczyciel stażysta zarabiał 3045,21 zł, kontraktowy – 3380,18 zł, mianowany – 4385,10 zł, a dyplomowany – 5141,09 zł. Od 1 września do końca zeszłego roku pensja nauczyciela stażysty wynosiła 3337,55 zł, kontaktowego – 3704,68 zł, mianowanego – 4806,07 zł, a dyplomowanego – 5141,09 zł.

Przy okazji Radosław Brzózka (PiS) odpowiedzialny w zarządzie powiatu za sprawy oświaty podkreślił, że za ubiegły rok powiat nie musi wypłacać pedagogom dodatku wyrównującego wynagrodzenie do ustalonego ustawowo poziomu minimalnego, co świadczy o dobrym zorganizowaniu i zarządzaniu powiatową oświatą.

Podczas sesji wręczono też listy gratulacyjne uczniom, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020. Pochwalić się mogą nimi: Grzegorz Toporowski (I LO w Świdniku), Kamila Zmora (ZS nr 1 im. C. K. Norwida), Alina Bezborodko (PCEZ) i Michał Kędrak (ZS w Piaskach).

– Stypendium Prezesa Rady Ministrów to wyjątkowo znaczące osiągnięcie. To powód do dumy dla uczniów, szkół, ale również dla organu prowadzącego, a więc i dla powiatu świdnickiego – podkreślał Radosław Brzózka.

Burmistrz ma prośbę…

Na koniec sesji w punkcie „Wolne wnioski” wiceprzewodniczący rady powiatu Zbigniew Twaróg (PiS) odczytał pismo, jakie do starosty Łukasza Reszki skierował burmistrz Świdnika Waldemar Jakson z prośbą o odstąpienie przez powiat od podwyżki stawek za wynajem w sezonie zimowym hali tenisowej dla Klubu Tenisowego Avia Świdnik. – „Opłaty po podwyżce stawki za wynajem będą wynosić 5200 zł miesięcznie, co w całym okresie zimowym daje kwotę ok. 36 tys. zł.

Mając na uwadze fakt, że działalność stowarzyszenia jest w największym stopniu finansowana przez Gminę Miejską Świdnik poprzez udzielenie corocznej dotacji, zwiększona stawka na wynajem wymienionych obiektów obciąży w efekcie budżet miejski i będzie stanowiła w istocie wsparcie dla powiatu świdnickiego. Opierając się o dotychczasową dobrą współpracę z powiatem świdnickim w zakresie wspierania sportu na terenie miasta, proszę pana starostę o utrzymanie stawek za wynajem powiatowej hali tenisowej dla klubu tenisowego na dotychczasowym poziomie.

Jednocześnie dziękuję panu za wsparcie miejskiego sportu i przekazanie na ten cel w ramach sponsoringu działalności sportowej spółki MKS Avia Świdnik kwoty 12 tys. zł rocznie. Proszę jednak o rozważenie możliwości przekazania tej kwoty na rzecz pokrycia kosztów, jakie ponosi zarządca kortów tenisowych w związku z wynajmem dla klubu sportowego Avia” – cytował wystąpienie burmistrza radny Twaróg.

Żaden z powiatowych radnych nie odniósł się do prośby burmistrza. Zarząd powiatu zapewne odniesie się do niej pozytywnie. JN