Plan rewitalizacji gotowy

Do programu rewitalizacji wpisano m.in. przebudowę świdnickiego targowiska

Przebudowa obiektów Avii Świdnik i targowiska, stworzenie inkubatora przedsiębiorczości społecznej i produktów turystycznych promujących Świdnik – m.in. takie zadania znalazły się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Świdnika do roku 2023. Dokument zostanie poddany radnym pod głosowanie na najbliższej sesji. Jego przyjęcie jest niezbędne w staraniach o unijne środki na odnowienie zdegradowanych części miasta.
Od jesieni zeszłego roku urzędnicy magistratu pracują nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Świdnika – dokumentem niezbędnym do pozyskania unijnych środków na odnowienie zdegradowanych części miasta.
– Projekt jest już przygotowany i na majowej sesji zostanie w formie uchwały przedłożony radnym pod głosowanie – informuje Karol Łukasik z Urzędu Miasta Świdnik. – Wcześniej został zaopiniowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie i poddany weryfikacji przez urząd marszałkowski.
Zgodnie z procedurami w tworzeniu dokumentu udział musieli wziąć również mieszkańcy.
Pierwsze spotkania konsultacyjne ze świdniczanami w tej sprawie odbyły się w drugiej połowie grudnia ub. r., a wcześniej trafiły do nich specjalne ankiety. Mieszkańcy mieli w nich określić, jakie tereny ich zdaniem powinny być objęte rewitalizacją i jakie na nich występują problemy.
– Konsultacje odbywały się w różnych formach. Były to warsztaty, spotkania otwarte, spacery, konferencje. Zamieszczaliśmy też informacje na stronie internetowej. Etap naboru projektów i propozycji do programu odbywał się pod koniec ubiegłego roku i był skierowany do podmiotów i instytucji, planujących realizację działań w zakresie odnowy społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji i jego mieszkańców – dodaje Karol Łukasik.
W wyznaczonym terminie do projektu wpłynęło 12 uwag. Większość z nich została uwzględniona. Na liście planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych znalazło się 18 zadań, a obszar, który obejmują, to głównie śródmieście i tereny sąsiadujące z PZL-Świdnik.
Po przyjęciu przez Radę Miasta Świdnik Lokalny Program Rewitalizacji będzie stanowił dokument niezbędny do aplikowania o pieniądze z Działania 13.3 – „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Środki te będą przeznaczone na realizację inwestycji mających na celu przywracanie bądź nadawanie nowych funkcji zdegradowanym społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarom.
Jak tłumaczą urzędnicy, wpisanie zadania do programu rewitalizacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
– Miasto, przygotowując program rewitalizacji, umożliwia jedynie podmiotom, których zadania się w nim znajdują, przystąpienie do konkursu dla działania „Rewitalizacja obszarów miejskich” RPO WL lub pozyskanie dodatkowych punktów przy ocenie wniosku. Decyzja, czy dany podmiot przygotuje się do aplikowania o środki unijne, zależy wyłącznie od jego indywidualnych działań i przygotowania zadania tak, by spełniało warunki konkursowe – wyjaśnia K. Łukasik. (w)

Zadania i projekty, które obejmuje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023:

– przebudowa obiektów Avii,
– rewitalizacja obszaru przy ul. Stefana Wyszyńskiego w Świdniku,
– przebudowa targowiska miejskiego w Świdniku,
– projekt Centrum Aktywności Społecznej – Świdnik motorem przedsiębiorczości społecznej
– projekt „Poznaję-Badam-Wiem”,
– powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej,
– stworzenie strategii marketingowej, marki oraz produktów turystycznych dla Gminy Miejskiej Świdnik,
– projekt Artystyczny Ogród,
– projekt Świdnicka Strefa Kultury i Sztuki „W14”,
– remont drewnianego hangaru Aeroklubu Świdnik z przeznaczeniem na stworzenie miejsca ekspozycji historycznej dla sprzętu latającego oraz produkowanych w Świdniku szybowców, śmigłowców, motolotni, motocykli,
– aktywizacja społeczności zamieszkującej obszar rewitalizacji,
– pobudzenie świadomości społeczności lokalnej w obszarze ochrony przeciwpożarowej,
– rewitalizacja terenu pomiędzy budynkami przy ul. Kosynierów 13 i ul. Kosynierów 15 w Świdniku,
– rewitalizacja zdegradowanego terenu między budynkami przy ul. Spółdzielczej 1 i przy ul. Spółdzielczej 3 w Świdniku,
– rewitalizacja zdegradowanego terenu między budynkami przy ul. Niepodległości 30 i ul. Mickiewicza w Świdniku,
– rozbudowa systemu oczyszczania i odprowadzania wód deszczowych w Gminie Miejskiej Świdnik,
– bezemisyjny transport publiczny dla Gminy Miejskiej Świdnik,
– Projekt „Helikopter za szybą”.