Podatki w dół

Radni jednogłośnie przyjęli nowe stawki podatku od nieruchomości, środków transportu i rolnego. W nowym roku kwoty będą niższe od maksymalnych stawek.

 

Podczas listopadowej sesji (18 listopada) rada gminy Chełm obniżyła cenę żyta, przyjmowanej do obliczania podatku rolnego, do 52,40 zł/q. W związku z tym obniżeniu uległy stawki podatków (mimo że w skali roku obniżka oznacza 40 tys. zł mniej wpływów dla gminy). Od 1 ha gruntów gospodarstw do 131 zł (w 2016 r. – 134 zł). Od 1 ha gruntów innych do 262 zł (w 2016 r. – 268 zł). Podatek leśny – 42,02 zł/ ha lasu (było 42,19 zł).
Podatki od nieruchomości pozostają bez zmian. Od budynków mieszkalnych – 0,68 gr/mkw. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 18,20 zł/mkw. Od budynków zajętych przez organizacje pożytku publicznego na prowadzenie odpłatnej działalności – 5,20 zł/mkw.

Od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,33 gr/mkw. Kwota podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,76 gr/mkw. Pod wodami powierzchniowymi – 4,54 zł/ha. Od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową czy usługową – 0,33 zł/mkw. Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł/mkw. powierzchni użytkowej. Bez zmian pozostają tez stawki podatku od środków transportowych.
Taryfa za dostarczenie 1 metra sześciennego wody zostaje bez zmian – 2,21 zł netto. Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków: 5,75 zł netto za 1 m sześcienny. (pc)