Podyskutujmy o planach

W rejonie ulicy Orkana planiści przewidują tereny pod budowę bloków, w tym wieżowca, ale chcą, by istniejący tu parking zachował dotychczasową funkcję

Zmienia się plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Władysława Orkana, Hetmańskiej i Szaserów. Miejscy planiści są w trakcie opracowywania nowej koncepcji.

Zielony teren, zarośnięty gęsto chwastami i krzakami, od lat jest nieużytkiem. Większa część prywatnych działek, położonych pomiędzy ulicami Orkana a Hetmańską, przeznaczona była pod szkołę. Szkoła jednak na tych działkach nie powstała i nie jest potrzebna, bo w sąsiedztwie znajduje się już SP nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego.

W środkowej części tego terenu jest duży parking, a jego obrzeże od strony sklepu Biedronka zajmuje jak na razie myjnia samochodowa i punkt wymiany opon. Do czasu, bo w planach, przygotowywanych obecnie przez Wydział Planowania UM Lublin, jest przeznaczony jej pod zabudowę mieszkaniową. W tym celu opracowywana jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To już drugie wyłożenie planu. Wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać do niego uwagi na piśmie (adres: Prezydent Miasta Lublin, pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) lub drogą elektroniczną (planowanie@lublin.eu) w terminie do 5 czerwca. W treści uwag powinien znaleźć się numer działki oraz zgłaszającego uwagi dane: imię i nazwisko.

Parking zostanie

W pierwszym wyłożeniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego, o której dyskutowano rok temu, pojawiły się propozycje nowej zabudowy mieszkaniowej. Między ul. Orkana a ul. Hetmańską mogłoby powstać w sumie około 400 mieszkań. Największe bloki planowane są na terenie zajmowanym obecnie przez społeczny parking, blisko SPA Orkana. Tam stanąłby 10-piętrowy blok, podobny do sąsiadującego z nim wieżowca przy ulicy Dragonów 14, należącego do SM „Czuby”. Mniejsze budynki, 18-metrowe, liczące 4 piętra, zajęłyby pozostałą część działki. W parterach bloków znajdą się lokale usługowe. Zachowana ma być duża część obecnej zieleni. – Nie chcieliśmy dopuścić, by ten teren zmienił się diametralnie. Zależało nam na utrzymaniu zieleni towarzyszącej i odsunięciu budowy od ulicy Orkana. Zachowane zostaną też cenne drzewa, takie jak klon, jesion wyniosły czy szpaler brzóz – mówi Anna Zniszczyńska z Wydziału Planowania UM Lublin.

Planiści chcą również zachowania istniejącego parkingu. Mógłby on nadal służyć mieszkańcom wynajmującym na nim miejsca postojowe. O zabezpieczenie miejsc parkingowych w tym rejonie w swoich uwagach do planu wnioskowała też spółdzielnia mieszkaniowa „Czuby”.

Hetmańska jako główny dojazd

Jeszcze do niedawna problem z brakiem parkingów przy ulicy Hetmańskiej była naprawdę poważny. Poruszający się po ulicy piesi musieli lawirować pomiędzy zaparkowanymi wzdłuż drogi autami. Sytuację poprawiła nieco ubiegłoroczna inwestycja z Budżetu Obywatelskiego: budowa wzdłuż ulicy 40 miejsc postojowych. W opracowywanej obecnie koncepcji ulica Hetmańska będzie stanowiła główny dojazd do nowych bloków. Ma być przebudowana i poszerzona do 20 metrów. Wzdłuż niej, na miejskiej działce pojawi się szeroki na 2,5 metra chodnik. Minimalna liczba miejsc parkingowych przypadająca na nowo budowane bloki ma nieco wzrosnąć: dla mieszkania o powierzchni do 50 mkw. ma to być nie mniej niż jedno miejsce, dla mieszkania do 70 mkw. wskaźnik rośnie do 1,3 miejsca parkingowego na lokal. Mieszkania powyżej 70 mkw. muszą mieć co najmniej 1,6 miejsca parkingowego. Wzdłuż budynku SPA Orkana przebiegać ma nowy ciąg pieszy, łączący Orkana z Hetmańską. Miejsce istniejącego obecnie parkingu społecznego przy SPA, wzdłuż Hetmańskiej, zająłby m.in. otwarty plac z miejscem spotkań dla mieszkańców. (EM.K.)